Sudijski pripravnik-volonter Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu člana 73 i 74 Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), predsjednik suda raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1. Predsjednik Osnovnog suda u Prnjavoru raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Osnovnom sudu u Prnjavoru na određeno vrijeme, i to:
– Sudijski pripravnik-volonter…………2 izvršioca
Pripravnik – volonter se prima na period od dvije godine.

2. Opis poslova
Sudijski pripravnik-volonter obavlja pripravničku praksu u sudu radi sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, pod nadzorom predsjednika suda i sudije, vodi dnevnik rada u koji svakodnevno uvodi podatke o poslovima na kojima je radio, te obavlja i druge poslove po naredbi predsjednika suda i sudije.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
3. Opšti uslovi
Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

4. Posebni uslovi
Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:
– završen Pravni fakultet – VII stepen stručne spreme, bez radnog iskustva,
– osposobljenost za samostalan rad na računaru u pripremi i izradi dokumenata.

5. Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs sa kratkom biografijom kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

5.1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– foto – kopiju lične karte ili pasoša,
– foto – kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
– izjavu da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u pravosuđu.

5.2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopiju:
– diplome ili uvjerenje o završenom Pravnom fakultetu, sa potvrdom o položenim ispitima,
– dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokumentaciju koja nije tražena ovim konkursom nije potrebno dostavljati.
6. Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju.
O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno, pismenim putem.

7. Izbor kandidata
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, obavezan je da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji te ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz poglavlja 5. kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi tražene dokaze.

8. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, odbaciće se zaključkom.
Prijave se mogu dostaviti lično u Prijemnu kancelariju Osnovnog suda Prnjavor ili putem pošte na adresu: Osnovni sud u Prnjavoru, Ul. Beogradska, br. 6, 78430 Prnjavor, sa naznakom: Prijava na javni konkurs.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 18.02.2021

Datum objave: 03.02.2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*