Profesor ruskog jezika Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
Prnjavor

REPUBLIКA SRPSКA
JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Prnjavor
Rade Vranješević br.1,
tel.: +387 51 640 471,
e-mail: ss27@skolers.org
Broj:2522/19
Dana: 18.11.2019.godine

Na osnovu člana 106.stav 1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj41/18) i člana 6.Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19) direktor r a s p i s u j e:

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

-profesor ruskog jezika za 2 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1.tačke 1, 2. i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj41/18,) i članom 5.Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 29/12, 80/14, 83/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
-uvjerenje o položenomstručnom ispitu za rad u nastavi.
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita
– uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kojetreba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rara Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
– uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
Testiranje i intervjusa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 03.12.2019.godine u 9.00 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.11.2019

Datum objave: 20.11.2019

1 Comment

  1. Ako mozete da sacekate dok kupim diplomu ne mozeno da se dogovorimo o cijeni.Traze 10 000 maraka a to mi je mnogo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*