Prnjavor: Javni konkurs za izbor dva člana NO KP “Vodovod” a.d. Prnjavor

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora KP “Vodovod” a.d. Prnjavor ispred Opštine Prnjavor

 1. Skupština akcionara KP “Vodovod” a.d. Prnjavor imenuje Nadzorni odbor u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima i Statutom KP “Vodovod” a.d. Prnjavor.

U Nadzorni odbor KP “Vodovod” a.d. Prnjavor, ispred većinskog vlasnika Opštine Prnjavor, biraju se 2 (dva) člana.

 1. Nadležnosti, obaveze i odgovornosti Nadzornog odbora utvrđeni su zakonom i Statutom Društva.
 1. Članovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog izbora.
 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće kriterijume i uslove.

1) Opšti uslovi:

 • da su državljani BiH – Republike Srpske,
 • da su stariji od 18 godina,
 • da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH – Republici Srpskoj u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja Konkursa,
 • da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u nadzornom odboru,
 • da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH.

2) Posebni uslovi:

 • VSS – VII stepen,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada nadzornog odbora,
 • poznavanje procesa rada i djelatnosti Društva.
 1. Za članove Nadzornog odbora ne mogu biti izabrana lica koja obavljaju dužnost, aktivnosti ili su na položaju koji ih dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano odredbama:
 • iz člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02),
 • iz člana 5. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08),
 • iz člana 13. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11),
 • iz člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
 1. Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
 4. uvjerenje o radnom stažu,
 5. biografiju o kretanju u službi,
 6. uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),
 7. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

Za dokaze iz tačke 4.1. (Opšti uslovi) alineje 3, 4. i 5. kandidati su dužni dostaviti pisane izjave, sa ovjerenim potpisom kod nadležnog organa uprave. Za dokaze iz tačke 5. (Sukob interesa) kandidati su dužni dostaviti pisane izjave, sa ovjerenim potpisom kod nadležnog organa uprave.

Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Komisija za izbor članova Nadzornog odbora obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Ovaj konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol KP “Vodovod” a.d. Prnjavor ili poštom, na adresu: KP “Vodovod” a.d. Prnjavor, Ulica Karađorđeva br. 6, 78 430 Prnjavor, sa naznakom: Komisija za izbor članova Nadzornog odbora.

Broj: 1/1.1-128/21

19.2.2021. godine, Prnjavor

Predsjednik Skupštine, Dragica Petrović, s.r.

3 Comments

 1. Banda i bagra crvena! Draško je počeo sa razotkrivanjem kriminala u Bl. Doće na red i na Prnjavor kad tad.

 2. Ha ha ha ha ha. Konkurs hahahahaha
  Sve pošteno svaka čast opštini Prnjavor i Načelniku na transparentnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*