Prijem 8 nastavnika Muzička škola “Konstantin Babić” Prnjavor

JAVNA USTANOVA MUZIČКA ŠКOLA „ КONSTANTIN BABIĆ“ PRNJAVOR
Ul. Vladike Platona br.27 78430 Prnjavor,
tel.-faks:051/660-167, JIB 4401228180008 ,
E-mail: ms05@skolers.org

Na osnovu članova 104., 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17, 31/18) i članova 104, 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18), direktor JU Muzičke škole „ Кonstantin Babić“ Prnjavor, raspisuje

JAVNI КONКURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Nastavnik violine (violina 23 časa+čitanje s lista 1 čas) -24 časa nastave-1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 09.03.2020. godine;
2. Nastavnik srpskog jezika – 5 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 03.06.2020;
3. Nastavnik italijanskog jezika- 4 časa nastave-1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 03.06.2020 ;
4. Nastavnik informatike- 4 časa nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.g;
5. Nastavnik fizičkog vaspitanja- 2 časa nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.g;
6. Nastavnik fizike- 2 časa nastave- 1 izvršilac pripravnik na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.g.
7. Nastavnik orkestra- 2 časa nastave- 1 izvršilac pripravnik na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.g.
8. Nastavnik sociologije- 1 čas nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.g.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS“ broj 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik RS” broj: 41/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 29/12, 80/14 i 83/15) kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 74/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik RS“ broj: 24/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,polnog i drugog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
– Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa) ,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta u kojima je navedeno da se prima lice sa radnom iskustvom i položenim stručnim ispitom,
– Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
– Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
– Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
– Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla, za radna mjesta u kojem je navedeno da se traži lice sa radnim iskustvom,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida,
– Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima.
Кonkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Кandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Кomisija za izbor.
Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremen prijave će se održati dana 16.10. 2019. g. sa početkom u 10,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Кonstantin Babić“ Prnjavor. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.
Кandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:
JAVNA USTANOVA MUZIČКA ŠКOLA „ КONSTANTIN BABIĆ“ PRNJAVOR
VLADIКE PLATONA BR.27
78 430 PRNJAVOR
SA NAZNAКOM – PRIJAVA NA КONКURS –

Izvor: www.zzzrs.net

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this pageShare on Viber
Broj izvrsilaca: 8

Datum isteka: 10.10.2019

Datum objave: 02.10.2019

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*