Prijem 7 nastavnika Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
REPUBLIКA SRPSКA
JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Prnjavor
Rade Vranješević br.1,
tel.: +387 51 640 471,
e-mail: ss27@skolers.org

Na osnovu člana 106. stav 1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18) i člana 6.Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19) direktor r a s p i s u j e:

К O N К U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor matematike za 6 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020.godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.
2. Profesor fizike za 8 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020.godine pripravnik – 1 izvršilac
3. Nastavnik praktične nastave iz elektrotehničke grupe predmeta (prvi razred autoelektričari+električari, drugi razred tehničar računarstva i četvrti razred tehničar energetike) za 11+9 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020.godine sa radnim iskustvm i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 2 izvršioca
4. Profesor ruskog jezika za 4 časa na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac
5. Profesr pravoslavne vjeronauke za 15 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020.gdine, sa radnim iskustvm i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac
6. Profesor islamske vjeronauke za 5 časova na određeno vrijeme, do 31.08.2020.godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi – 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16, 66/18) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1.tačke 1, 2. i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 41/18,) i članom 5.Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (”Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 29/12, 80/14, 83/15).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika .

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
– diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
– dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
-uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.
-uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita
– uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla za radna mjesta pod tačkom 1.3.4.5.6.
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rara Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
– uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
-Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
-izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
– uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 07.09.2019.godine u 9.00 časova.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.
Кandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Кandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Кonkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“Prnjavor, Ul.Rade Vranješević br.1. Prnjavor, sa naznakom „prijava na konkurs“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

3 Comments

  1. како сада нема професора руског када има СУЗАНА Шврака која зна руски……..

    • Pa takva plata bi i trebala da bude za tu profesiju,ali na odnosu drugih plata oni su zadovoljni i da 2000 maraka pogotovo oni koji su diplomu nastavnika ili profesora dobili po partijskoj liniji ili nekim privatnim fakultetima(kafanama).Zbog takvih pravi nastavnici ili profesori ne mogu da imaju normalne plate od oko 2000 eura ili vise.Pravi nastavnici ili profesori su ucijenjeni od ovih kako se nekada zvale interne kvalifikacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*