Prijem 2 nastavnika JU Muzička škola „ Konstantin Babić“ Prnjavor

JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
PRNjAVOR
Ul. Vladike Platona br.27 78430 Prnjavor,
tel.-faks:051/660-167,
E-mail: ms05@skolers.org
Djelovodni broj: 78/21

Na osnovu članova 104.,106. i 132. stav 3 tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18, 35/20, 92/20) i članova 104., 113. i člana 139. stav 3 tačka 15. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20), v.d. direktora JU Muzičke škole „ Konstantin Babić“ Prnjavor, raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Nastavnik flaute ( flauta 18 časova+kamerna muzika 4 časa+čitanje s lista 2 časa)-24 časa nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva ( a najkasnije do 02.01.2022.godine),
2. Nastavnik gitare– 12 časova nastave-1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja (a najkasnije do 12.07.2021.godine).

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS“ broj: 1/16, 66/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik RS” broj: 41/18, 35/20, 92/20) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 74/18, 26/19) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik RS“ broj: 24/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br.: 41/18, 35/20, 92/20) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br.: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20, 63/20) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ broj: 41/18, 35/20, 92/20) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj: 44/17, 31/18,84/19, 35/20, 63/20).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“,a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti u srijedu 17.02.2021. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Konstantin Babić“ Prnjavor. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:
JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
VLADIKE PLATONA BR.27
78 430 PRNjAVOR
SA NAZNAKOM – PRIJAVA NA KONKURS –

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 11.02.2021

Datum objave: 03.02.2021

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*