Ponovni Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 16. Zakona o sistemu javnih službi (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/07, 109/12 i 44/16), Odluke o utvrđivanju kriterijuma za
izbor i imenovanje direktora JU Centar za kulturu Prnjavor i raspisivanju
Ponovnog javnog konkursa (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj 17/19)
i člana 37. Statuta Opštine Prnjavor (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, br.
15/17 i 12/18), Skupština opštine Prnjavor raspisuje

PONOVNI JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor

I – Skupština opštine Prnjavor raspisuje Ponovni javni konkurs za izbor
i imenovanje direktora JU Centar za kulturu Prnjavor. Direktor se bira na
period od četiri godine.

II – Direktor JU Centar za kulturu Prnjavor obavlja poslove u skladu sa
zakonom, aktima o osnivanju i Statutom Javne ustanove.

III – Opšti uslovi:

1) da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2) da su stariji od 18 godina,
3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kom nivou u Bosni i
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere
na bilo kom nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja upražnjene pozicije,
5) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenim pozicijama, odnosno da se protiv njih ne vodi
krivični postupak,
6) da se na njih ne odnosi član IX-1. Ustava Bosne i Hercegovine.

IV – Posebni uslovi:

1) visoka školska sprema (VII stepen stručnosti),
2) tri godine radnog iskustva.

V – Sukob interesa

Kandidat za upražnjenu poziciju ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i drugim zakonima koji regulišu sukob interesa i nespojivost funkcija.

VI – Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, sa biografskim podacima i kretanjima u službi, na Ponovni javni konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji, koji nisu stariji od šest mjeseci:

1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat
po okončanju izborne procedure,
4. za dokaze iz poglavlja III t. 4) i 6) opštih uslova potrebno je dostaviti
potpisane i od nadležnog organa ovjerene izjave,
5. uvjerenje nadležnog suda da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih
čini nepodobnim za obavljanje poslova na upražnjenoj poziciji,
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
7. izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
8. ovjerenu foto-kopiju diplome,
9. dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu foto-kopiju radne knjižice ili drugi
dokaz o potrebnom radnom iskustvu).

VII – Kandidati koji ispunjavaju uslove iz Ponovnog javnog konkursa biće pozvani na intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VIII – Ponovni javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku

Republike Srpske” i dnevnom listu “Večernje novosti”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Ponovnog javnog konkursa u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.

IX – Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu:

Skupština opštine Prnjavor, Ulica Svetog Save br. 10, 78 430 Prnjavor, sa naznakom: Za
Komisiju za sprovođenje postupka po Ponovnom javnom konkursu za izbor i
imenovanje direktora JU Centar za kulturu Prnjavor.
Broj: 01-022-126-2/19

Predsjednik Skupštine opštine, Prnjavor

26.11.2019. godine Ma Željko Simić, s.r

Službeni Glasnik Republike Srpske

3 Comments

  1. Nije tacno da nemamo skolovanih studenata knjizevnosti samo se gleda cije je djete od izbjeglice ili je od nekog gazde ajmo reci zalosno nacijo doklen smo doslii

  2. ZNA SE KO ĆE BITI ………..KO SEDMICA LOTA……….DRAŽAN inoxfasada MIKIČ ZAJEDNO SA PASTORKOM ……..merhaba

  3. За све оне који имају три године радног искуства и ВШС (VII степен), могу се пријавити на Конкурс и да буду директор Центра за културу у Прњавору. Тако да позивам оне који немају тренутно посао а испуњавају услове Конкурса да се пријаве!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*