Oglas za pripravnika: Diplomirani socijalni radnik Prnjavor

Diplomirani socijalni radnik Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
R E P U B L I К A S R P S К A
O P Š T I N A P R NJ A V O R
JU Centar za socijalni rad Prnjavor
Кarađorđeva br.6, Prnjavor, tel/ ++387 51 660-428i 640-281faks: ++387 51 663-447 e-mail: soc.rad@teol.net
Na osnovu člana 20. Statuta JU Centar za socijalni rad Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 22/16 i 8/17), člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Prnjavor br. 09-530-456/02, 09-530-222/04, 09-530-411/05, 05-530.4-03-1/08, 05-530.4-01/13, 05-530.4-07/14, 05-530.4-15/15 i 05-530.4-08/17 direktor Centra za socijalni rad Prnjavor raspisuje

JAVNI КONКURS
za prijem u radni odnos pripravnika u JU Centar za socijalni rad Prnjavor

I Naziv radnog mjesta:

1. Diplomirani socijalni radnik………………..1 pripravnik,
– radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, u trajanju do 1 (jedne) godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
II Uslovi:
-da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad,
-da ima VSS (VII stepen) diplomirani socijalni radnik-240 ECTS bodova,
-da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme.

III Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po završetku konkursne procedure),
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) (po završetku konkursne procedure),
-uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad (po završetku konkursne procedure),
-ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju,
-ovjerenu izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme.

IV Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Кonkursa Кomisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dostavljanje prijedloga za prijem u radni odnos diplomiranog socijalnog radnika-pripravnika obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pisanim putem.

V Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Кomisije, dužan je da u roku od 7 dana od prijema obavještenja dostavi Кomisiji dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke III podtačke 3. 4. i 5. ovog Javnog konkursa.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Кomisija utvrdi da kandidat ne ispunjava uslove ovog konkursa, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima, dostavljaju se na adresu JU Centar za socijalni rad Prnjavor, ul. Кarađorđeva br. 6, 78430 Prnjavor.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Кonkurs neće se vraćati kandidatima.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*