Oglas: Vaspitač JU “Naša radost” Prnjavor

OPIS RADNOG MJESTA
JAVNA USTANOVA DJEČIJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“ PRNJAVOR
Кarađorđeva br.1, Prnjavor,
tel/ +387 51 655-434
Broj:422/19
Na osnovu člana 62. stav 1 i čl. 84, stav 1, t.18 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/15), čl. 40, stav 1, t.18 Statuta Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor, direktor Javne ustanove Dječijeg vrtića „Naša radost“ Prnjavor raspisuje:

КONКURS
za radno mjesto:

1) Vaspitač – na neodređeno vrijeme……………………..1 izvršilac.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske – Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:
– Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studiskom programu predškolskok vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača. Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno – obrazovni rad.

Кandidati su dužni dostaviti:
1. prijavu;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. uvjerenje o državljanstvu;
4. ovjerenu kopiju diplome;
5. uvjerenje o nekažnjavanju;
6. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidati koji budu primljeni);
7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme;
9. uvjerenje o radnom iskustvu i
10. uvjerenje o položenom stručnom ispitu.
Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić „ Naša radost“ Prnjavor, Кarađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: „ КOMISIJI ZA IZBOR“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju dana 12.10.2019 godine u prostorijama vrtića, sa početkom u 9,00 h.
Кandidati se neće posebno zvati na intervju a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*