Oglas: Izbor direktora Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši

I – Predmet

Školski odbor JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor.

II – Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

 

III – Mandat ( vrijeme za koje se vrši imenovanje)

Direktor JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

 

IV – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Prnjavor, te Pravilnikom o radu.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku 8 dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora kandidata iz prethodne alineje.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

V – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:

 

1. Opšti uslovi:

– da je državljanin Republike Srpske /BiH,

– da je stariji od 18 godina i

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad .

 

2. Posebni uslovi:

– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a  na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav 1 i 2 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava.

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

 

VI – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni uz prijavu priložiti:

1) uvjerenje o državljanstvu;

2)  izvod iz matične knjige rođenih;

3) diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;

6) uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

(Navedeno uvjerenje škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);

7) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

8) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu:

9) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i

10) kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom

 

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave

 

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:

JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši, Kulaši br.119, 78430 Kulaši, sa naznakom – Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovna škola “Ivo Andrić” Kulaši.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

 

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa

Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja Školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora  u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa  o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*