Muzička škola „Konstantin Babić“ Prnjavor: Prijem 7 nastavnika

JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
Ul. Vladike Platona br.27 78430 Prnjavor,
tel.-faks:051/660-167, E-mail: ms05@skolers.org
Djelovodni broj: 197/23
Datum: 01.03.2023.godine

Na osnovu članova 104.,106. i 132. stav 3. tačka 13. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18, 35/20, 92/20) i članova 125., 127. i 152. stav 3. tačka 16. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br.81/22), v.d. direktora JU Muzičke škole „ Konstantin Babić“ Prnjavor, raspisuje

JAVNI KONKURS
Za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Nastavnik teoretske grupe predmeta -15 časova nastave (istorija muzike 6 časova+ muzički oblici 5 časova + sviranje horskih partitura 2 časa + audiovizuelna-tehnika 1 čas + uvod u komponovanje 1 čas), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s porodiljskog bolovanja,a najkasnije do 22.09.2023. godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik flaute i čitanje s lista – 11 časova nastave (flauta 10 časova+čitanje slista 1 čas), na određeno radno vrijeme do 31.08.2023. godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3. Nastavnik klavira, uporednog klavira i korepeticije – 24 časa nastave (klavir 19 časova + uporedni klavir 4 časa+korepeticija 1čas), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s funkcije, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4. Nastavnik klavira – 12 časova nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

5. Nastavnik harmonike – 12 časova nastave, na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

6. Nastavnik gitare i čitanje s lista – 18 časova nastave (gitara 16 časova+ čitanje s lista 2 časa), na određeno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7. Nastavnik psihologije -1 čas nastave, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog bolovanja,a najkasnije do 20.12.2023. godine, 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Posebni uslovi radnog mjesta

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu („Službeni Glasnik RS“ broj: 1/16, 66/18, 91/21, 119/21), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik RS” broj:81/22), Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik RS” broj: 41/18, 35/20, 92/20), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i stručnim školama („Službeni Glasnik RS“ broj:29/12, 80/14, 83/15) kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 74/18, 26/19) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik RS“ broj: 24/19).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br.: 81/22) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenja pod brojem 4.i 5 za izabranog kandidata škola pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
1. Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),
3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
4. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
5. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“,a neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave će se obaviti u utorak 21.03.2023. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama JU Muzičke škole „Konstantin Babić“ Prnjavor. Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:
JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
VLADIKE PLATONA BR.27
78 430 PRNjAVOR
SA NAZNAKOM – PRIJAVA NA KONKURS

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*