Kratki izvještaj sa 24. redovne sjednice Skupštine Grada Prnjavora

Na današnjoj 24. redovnoj sjednici Skupštine Grada, na prijedlog gradonačelnika Darka Tomaša usvojena je Odluka o uslovima, načinu korištenja, organizaciji i načinu naplate na javnim parkiralištima na području grada Prnjavor. Usvajanjem ove odluke pravo na besplatno parkiranje dobiće porodice poginulih boraca vojske Republike Srpske kojima je utvrđen status u skladu sa zakonom. Prethodno su ovu povlasticu ostvarili dobrovoljni davaoci krvi i roditelji djece sa posebnim potrebama.

Lokalni parlament usvojio je nekoliko odluka o prodaji građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom, kao i veći broj akata koji se usklađuju sa odredbama Zakona o gradu Prnjavor.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Prnjavor za period 01.01-31.12.2022. godine. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje za reviziju usklađenosti sa zakonskim propisima, uz konstataciju da nemaju ni jednu zamjerku na primjenu Zakona o javnim nabavkama. Konsolidovani finansijski izvještaji dobili su mišljenje sa rezervom, iz razloga što potpis imovine i obaveza Opštine Prnjavor nije obavljen u skladu sa pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Osim razloga za „Osnov mišljenja sa rezervom“, konsolidovani finansijski izvještaji Opštine Prnjavor istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2022. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja, navedeno je u izvještaju Glavne službe za reviziju.

Na samom početku, dnevni red je dopunjen Odlukom o osnivanju JKP „KOMGRAD“ d.o.o. Prnjavor i rješenjem o imenovanju vršioca dužnosti direktora.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*