Konkurs za prijem 5 profesora u Javnu ustanovu OŠ ‘’Nikola Tesla’’ Prnjavor

U OŠ „NIKOLA TESLA“ PRNjAVOR
Cara Lazara 26
78430 Prnjavor

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Profesor razredne nastave – 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – do povratka radnika sa bolovanja.

2. Profesor razredne nastave za voditelja u produženom boravku- 2 izvršioca sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – puna norma do 30.06.2022.godine.

3.Profesor razredne nastave za voditelja u produženom boravku- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – na pola radnog vremena, do 30.06.2022.godine.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Za navedena radna mjesta uz potpisanu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 1/16 i 66/18), Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 44/17, 31/18, 84/19 i 63/20) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (’’ Službeni glasnik RS ‘’, broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15.), a prijem kandidata će se izvršitiu skladu sa Pravilnikom o proceduri, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidatau osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 74/18 i 26/19) i to:

1.uvjerenje o državljanstvu,

2.izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija lične karte),

3.ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova ne starije od 6 mjeseci (kandidati su dužni dostaviti nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

4.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon izvršenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

5.uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta,koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

6.uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako je raspisan konkurs za prijem radnika u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7.uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

8.dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

9.uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

10.uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca (uvjerenje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla) ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

11.uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

12.uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

13. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem , pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

14.uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodica poginulog borca,

15. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojno invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

16. uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i interviju. Ako se ne pojave na testiranju ili interviju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave obaviće se testiranje i interviju u srijedu, 20.10.2021. godine sa početkom u 08.00 časova u prostorijama JU OŠ ‘’Nikola Tesla’’ Prnjavor.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili na adresu Škole (Cara Lazara 26, 78430 Prnjavor), u vremenu od 7 do 15 časova.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*