Konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor

REPUBLIKA SRPSKA
JU OSNOVNA ŠKOLA ‘’ BRANKO ĆOPIĆ ‘’
P R Nj A V O R
Rade Vranješević 1 A
Školski odbor

Na osnovu člana 136. stav (1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj: 44/17,31/18), člana 27. stav (1) tačka 6) Statuta JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Prnjavor, člana 2. stav (1) Pravilnika o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 49/18) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor direktora JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Prnjavor,  broj: 572/19. od 16.08.2019. godine, Školski odbor JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor,  r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor direktora JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor

I – Predmet
Školski odbor JU Osnovna škola „Branko Ćopić“ Prnjavor raspisuje Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor.

II – Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa odredbama Zakona o osnovnon vaspitanju i obrazovanju. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat ( vrijeme za koje se vrši imenovanje)
Direktor JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor se bira na period od 4 (četiri) godine, tj. mandat direktora traje četiri godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

IV – Status
Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU Osnovna škola  ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor  te Pravilnikom o radu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

V – Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju , Statutom Škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole i to:
1. Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina i
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad .
2. Posebni uslovi:
– da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, a  na raspisani konkurs za direktora škole mogu konkurisati i lica iz člana 177. stav (2) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi, nakon sticanja diplome,
– da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut  krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

VI – Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidatu su dužni uz prijavu priložiti:
1) uvjerenje održavljanstvu;
2)  izvod iz matične knjige rođenih;
3) diplomu o završenoj stručnoj spremi;
4) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;
5) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
-uvjerenje da nije osuđivan  pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora
(Navedeno uvjerenje Škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost);
-uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-prijedlog programa rada direktora u narednom četverogodišnjem mandatu:
-preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen i
-kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u orginalu ili u ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom

VII – Rok za podnošenje prijava kandidata na konkurs i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno, na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’‘, Rade Vranješević 1A 78430 Prnjavor, sa naznakom – ‘’Javni konkurs za izbor direktora JU Osnovna škola ‘’Branko Ćopić’’ Prnjavor’‘.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Dostavljena dokumentacija (koja je navedena u konkursu) se neće vraćati kandidatima.

VIII – Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa
Ministarstvo prosvjete i kulture dostavlja Školskom odboru odluku Vlade Republike Srpske o imenovanju direktora  u roku od osam dana od dana prijema oddluke.
Školski odbor pisanim putem obavještava sve učesnike konkursa  o odluci Vlade o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana prijema odluke.

6 Comments

  1. Otjerali su Rajka Aleksića prije vremena, sada se nadmeću iz koje će partije biti direktor, a ne koliko vrijedi, uostalom tako je u svim školama, ustanovama i preduzecima, zato i jesmo ovako duboko potonuli, postavljaju se nesposobni-podobni, a ne sposobni ljudi na javne funkcije, nesposobni smatraju da svi treba da im plješću i klanjaju na svakom koraku, jer zamislite “oni su na položaju”, kao da im je to ćaćevina…

  2. Moze li se na konkurs prijaviti doktor sa zavrsenom veterinarskom skolom ili veterinarskim fakultetom ?

    • Ne može! Nije on iz iste poartije! Taj Dr dok je bio, bio je, uzeo lovu, ne vratio se više!

  3. Kojoj partiji treba da pripada mislim da je to najvaznije.Ako je iz opozicije treba da ima mogucnost preletaca u Snsd ili SP ili Dns i US.Ukoliko pripada nekoj od navedenih stranaka nije potreban ni zahtjev-Primljen je-

Leave a Reply to Sociolog Cancel reply

Your email address will not be published.


*