JU Muzička škola “Konstantin Babić”: Konkurs upražnjenih  radnih  mjesta

JU MUZIČKA  ŠKOLA „ KONSTANTIN BABIĆ“  PRNJAVOR
Ul. Vladike Platona br.27   78430 Prnjavor,
tel.-faks:051/660-167,
E-mail: ms05@skolers.org

Na osnovu članova 104., 113. Zakona o osnovnom vaspitanju i  obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 44/17, 31/18) i  članova 104, 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18), direktor  JU  Muzičke škole „ Konstantin Babić“ Prnjavor,  raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih  radnih  mjesta:

  1. Nastavnik klavira ( klavira 18 časova+korepeticije 3 časa +uporednog klavira 2 časa) -23 časa nastave-1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme,
  2. Nastavnik gitare ( gitara 18 časova+ čitanje s lista 1 čas) – 19 časova nastave – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme,
  3. Nastavnik teoretske grupe predmeta (muzički instrumenti 1 čas+muzički oblici 4 časa+harmonija 4 časa + istorije muzike 4 časa+dirigovanje 2 časa) – 15 časova nastave- 1 izvršilac  sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme,
  4. Nastavnik violine ( violine 6 časova + kamerna muzika 6 časova) -12 časova nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno radno vrijeme,
  5. Nastavnik etnomuzikologije– 2 časa nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme  do 31.08.2020.g.,
  6. Nastavnik pravoslavne vjeronauke -2 časa nastave- 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.g.,

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova koji su propisani Zakonom o radu „Službeni Glasnik RS“ broj 1/16, 66/18, kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  RS” broj: 44/17, 31/18) i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (”Službeni glasnik  RS” broj: 41/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik RS“ broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15),  Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (’‘Službeni glasnik RS’‘, broj 29/12, 80/14 i  83/15) kao i uslove propisane Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi („Službeni Glasnik RS“ broj: 74/18) i Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos  u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni Glasnik RS“ broj: 24/19).
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS“ br. 41/18) i Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik RS“ br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Pravo učešća na konkursu imaju lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju  („Službeni glasnik RS“ br. 41/18) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (”Službeni glasnik  RS” broj: 44/17, 31/18).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidadat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g)  da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.( Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa. Ukoliko je izabrani kandidat rođen na teritoriji Federacije BiH i inostranstva, uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće kandidat, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Uz prijavu na konkurs (potpisane od strane kandidata sa naznačenom  adresom prebivališta i brojem telefona) pored dokumentacije kojom se dokazuju ispunjavanje opštih uslova kandidati su dužni dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova i na osnovu koje se vrši bodovanje:
-Ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
-Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa)
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ,
-Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,
-Uvjerenje izdato  od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja traže zaposlenje,
-Uvjerenje o  radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, iz kojeg treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i trajanje radnog odnosa po vrstama posla,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog inavalida,
-Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračku-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se ne vraćaju kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“, a  neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor.  Testiranje i interviju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremen prijave  će se održati dana  04.09. 2019. g.  sa početkom u  10,00 časova u prostorijama  JU Muzičke škole „Konstantin Babić“ Prnjavor. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole, najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervijua.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili poslati poštom na adresu:
JAVNA USTANOVA MUZIČKA ŠKOLA „KONSTANTIN BABIĆ“ PRNjAVOR
VLADIKE PLATONA BR.27
78 430 PRNjAVOR
SA NAZNAKOM – PRIJAVA NA KONKURS –

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*