Javni poziv za dodjelu plastenika

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 67. Statuta opštine Prnjavor (“Službeni glasnik opštine Prnjavor”, broj: 15/17 i 12/18), Sporazuma zaključenog između Opštine Prnjavor i humanitarne organizacije “MAID”, broj 01/1-014-19/19 od 04.04.2019. godine i člana 6. Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu “Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”, načelnik opštine Prnjavor raspisuje

JAVNI POZIV

za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

I   PRAVO UČEŠĆA

 Pravo na učešće u projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Prnjavor koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište članova zajedničkog domaćinstava, kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKAAll Posts

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sljedeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili član domaćinstva čija primanja nisu veća od 500 KM mjesečno,
 2. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice posjednik zemljišta na kojem će biti organizovana plastenička proizvodnja,
 3. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM),
 4. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 5. Da nije u poslednjih 5 godina ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih  organizacija,
 6. Da ne posjeduje plastenike čija je zajednička (ukupna) površina veća od 100 m² (odnosi se i na članove zajedničkog domaćinstava).

Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju projekta.

III KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Kriteriji za bodovanje podnosioca zahtjeva:

 • blizina zemljišta namijenjenog za plasteničku proizvodnju (utvrđuje Komisija za

dodjelu plastenika na licu mjesta), od 1-3 boda:

–  slabi uslovi (udaljenost od kuće više od 500 m) – 1 bod,

–  dobri uslovi (udaljenost od kuće između 250 i 500 m) – 2 boda,

–  jako dobri uslovi (udaljenost od kuće do 250 m) – 3 boda.

 • podnosilac zahtjeva je nezaposlen (vrijeme provedeno na Birou za zapošljavanje), od 1-4 boda:

– od 0-3 god.                            1 bod,

– od 3-6 god.                            2 boda,

– od 6-10 god.                          3 boda,

– više od 10 god.                   4 boda.

 • za svakog punoljetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji

nezaposlenih osoba Biroa za zapošljavanje – 1 bod,

 • za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se nalaze na

evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) -1

bod,

 • mlade osobe životne starosti do 40 godina – 3 boda,
 • ako je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj – 3 boda,
 • socijalni aspekt:

–  nema primanja – 6 bodova,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM – 5

bodova,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM – 4

boda,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 3

boda,

–  socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 400,00 KM – 2

boda,

– socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 500,00 KM – 1

bod,

–  socijalni aspekt – stanje na terenu: 0 – 4 boda.

U lučaju da kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati  kandidati koji imaju status mlađe osobe.

                                     IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

 Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv,
 2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva,
 3. Kopija lične karte,
 4. Kućna lista,
 5. Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošljavanje ili potvrda Poreske uprave Republike Srpske,
 6. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošljavanje,
 7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti izvod iz matične knjige rođenih),
 8. Potvrda o visini primanja podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke),
 9. Dokaz o posjedu nad parcelom (Kopija Posjedovnog lista, ili ugovor o zakupu),
 10. Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenike čija zajednička (ukupna) površina nije veća od 100 m2,
 11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednjih 5 godina nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,
 13. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (497,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 14. Dokaz da je samohrani roditelj (izvod iz matične knjige umrlih, dokaz o razvodu ili ovjerena izjava).

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja čine dva predstavnika Opštine Prnjavor i jedan predstavnik organizacije MAID.

Zadatak Komisije je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavljanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje rang liste na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje te dostavljanje rang liste na saglasnost načelniku opštine.

Načelnik opštine na prijedlog Komisije daje saglasnost na rang listu korisnika projekta. Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnim tablama i internet stranici Opštine Prnjavor.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali ili u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na adresu Opština Prnjavor, Karađorđeva br. 2, 78430 Prnjavor sa naznakom “Za javni poziv za dodjelu plastenika”.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Opštine Prnjavor, na oglasnim tablama opštine, putem JP Radio Prnjavor i na televiziji K3 Prnjavor.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Opštinske uprave opštine Prnjavor, ili na broj telefona 051/660-860, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova. Javni poziv ostaje otvoren do 03.05.2019. godine do 15:00 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Broj: 01/1-330-81/19
Datum: 12.04.2019. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Darko Tomaš

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*