Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Prnjavor

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 5, člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Prnjavor raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Prnjavor

I – U Opštinsku upravu Opštine Prnjavor primaju se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu službenika:

1. stručni saradnik za nacionalne manjine u Odjeljenju za lokalni ekonomski razvoj i društvene djelatnosti ……………………………….1 izvršilac,
2. viši stručni saradnik za stambeno-komunalne poslove u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i investicije …………………………….1 izvršilac,
3. samostalni stručni saradnik za poljoprivredu u Odjeljenju za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ……………………………….1 izvršilac.

U Opštinsku upravu Opštine Prnjavor prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme, u statusu namještenika:

1. zamjenik starješine Teritorijalne vatrogasne jedinice ……………………………………………………………………………..1 izvršilac.

II – Opis poslova

Opis poslova za radno mjesto službenika pod brojem 1: prati propise iz oblasti za koje je zadužen, prati ostvarivanje prava nacionalnih manjina, prati stanje i predlaže mjere s ciljem poboljšanja stanja u oblasti nacionalnih manjina, sarađuje sa nevladinim organizacijama koje okupljaju nacionalne manjine, prati rad, prikuplja
podatke, priprema analize, programe i izvještaje o radu organizacija i udruženja
nacionalnih manjina, prati realizacije projekata nacionalnih manjina, učestvuje u
izradi prijedloga rasporeda budžetskih sredstava za oblast za koju je zadužen, planira
i prati isplate sredstava planiranih budžetom za korisnike iz djelokruga rada, izvršava
i prati izvršavanje zaključaka Skupštine opštine i načelnika opštine vezanih za
nacionalne manjine, sarađuje sa državnim organima, organizacijama i institucijama
iz djelokruga rada, odgovoran je za primjenu kontrolnih postupaka i procedura
propisanih za djelokrug njegovog rada, zadužen je za elektronsku obradu predmeta u
aplikaciji DokuNova, vodi evidencije iz nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u radu tima
za projekte Opštinske uprave, aktivno učestvuje na unapređenju sistema upravljanja
kvalitetom ISO 9001:2015, aktivno učestvuje u dopuni novim i ažuriranju postojećih sadržaja veb-stranice Opštine, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i
načelnika Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije trećeg zvanja.
Opis poslova za radno mjesto službenika pod brojem 2: priprema programe
održavanja i obnavljanja komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga
zajedničke komunalne potrošnje, vrši procjenu potrebnih sredstava i mjera za
sprovođenje tih programa, predlaže i učestvuje u izradi rješenja, propisa i drugih
akata, informacija, izvještaja i programa iz stambene i komunalne oblasti, te iz
oblasti uređenja građevinskog zemljišta i lokalnih puteva, prati propise i obavlja
upravnopravne i druge poslove vezane za oblast saobraćaja, učestvuje u izradi
rješenja o utvrđivanju rente i naknadi za troškove uređenja gradskog građevinskog
zemljišta i rješenja o komunalnim naknadama, obavlja administrativne i stručne poslove iz stambene i komunalne oblasti, vrši nadzor nad obavljanjem poslova i
sprovođenjem odredaba zakona, drugih propisa i opštih akata iz komunalne oblasti
i lokalnih puteva, vrši poslove vezane za obilježavanja naselja, trgova, ulica i kuća,
kontroliše poslove u vezi sa održavanjem javnih površina, čišćenja i uređenja, učestvuje u radu stručnih komisija, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika
Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije trećeg
zvanja.

Opis poslova za radno mjesto službenika pod brojem 3: vrši stručne i upravne
poslove iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, sarađuje sa svim subjektima iz
oblasti poljoprivredne proizvodnje, prati sprovođenje mjera defi nisanih Strategijom
razvoja poljoprivrede Republike Srpske i Strategijom razvoja opštine Prnjavor u
oblasti poljoprivrede, prenos poruka farmerima koje stižu iz resornog ministarstva
(zakoni, odluke, pravilnici, agrarne mjere – strategije i sl.), upoznavanje farmera sa
naučnim dostignućima instituta i fakulteta, te prenos znanja sa tih institucija radi
primjene na terenu (nove sorte, nove rase, tehnologije, poljoprivredne mašine…),
tehničke usluge – davanje savjeta iz oblasti agrotehničkih mjera u biljnoj i stočarskoj proizvodnji za unapređenje ovih grana poljoprivredne proizvodnje,
marketing i menadžment aktivnosti – davanje informacija iz tih oblasti, uvođenje
knjigovodstva na većim farmama o ukupnom ulazu i izlazu sa farme, informacije
o sajmovima, danima polja, seminarima, kreditnim linijama i slično, organizacija
savjetodavnih događaja pri upotrebi novih tehnologija, postavljanje ogleda i dr.,
osnaživanje farmerskih organizacija i osnivanje novih udruženja i sekcija, odlasci
na farme i upoznavanje sa konkretnim problemima koji prate određene proizvodnje, rad sa inspekcijskim i drugim organima, saradnja sa nadležnim ministarstvom,
sarađuje sa subjektima na području opštine čija je osnovna djelatnost poljoprivredna proizvodnja, pisanje brošura i savjetodavnih letaka, stara se o vođenju svih
evidencija u Odjeljenju, stara se o implementaciji sistema upravljanja kvalitetom
po ISO 9001:2015 u okviru nadležnosti Odjeljenja, učestvuje u radu komisija
koje imenuje načelnik opštine i Skupština opštine, obavlja i druge poslove koje
mu povjeri šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta:
službenik pete kategorije trećeg zvanja.
Opis poslova za radno mjesto namještenika pod brojem 1: mijenja
starješinu Teritorijalne vatrogasne jedinice u njegovom odsustvu, pomaže
starješini Teritorijalne vatrogasne jedinice u njegovom radu i izvršava poslove
koje mu iz svoje nadležnosti povjeri starješina, vrši kontrolu ispravnosti
tehničkih sredstava i vodi evidenciju o izvršenim pregledima tehničkih
sredstava i opreme, vodi knjige radnih naloga sa utroškom materijala i
dijelova za servisiranje, stara se o održavanju vozila i registraciji službenih
vozila, vodi evidenciju o upotrebi vozila, vodi evidenciju o potrošnji goriva
i pređenim kilometrima, izdaje uputstva i naredbe za rad vatrogasaca i
prati njihovo izvršavanje, brine o psihofi zičkoj spremnosti vatrogasaca
za izvršavanje operativnih zadataka u svim uslovima rada, obavlja sve
administrativne poslove za potrebe Teritorijalne vatrogasne jedinice, obavlja
i druge poslove po nalogu rukovodioca. Status: namještenik.

III – Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).

IV – Posebni uslovi

Za radno mjesto službenika pod brojem 1: srednja stručna sprema u
četvorogodišnjem trajanju društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u
opštinskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto službenika pod brojem 2: viša stručna sprema tehničkog
smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent,
najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
odnosno devet mjeseci, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto službenika pod brojem 3: visoka stručna sprema,
četvorogodišnji studij, poljoprivredni fakultet ili prvi ciklus studija sa
najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje jedna godina radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u
opštinskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto namještenika pod brojem 1: završen studij prvog ciklusa
sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent tehničkog smjera,
najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i
poznavanje rada na računaru.
Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da
položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
V – Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike
Srpske, a može se preuzeti i u šalter-sali Opštinske uprave Opštine Prnjavor.
Na propisanom obrascu Prijava na javni konkurs kandidati su obavezni
navesti naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta
službenika, odnosno namještenika, datum i način objavljivanja Javnog
konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog
usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim
sposobnostima i posebne izjave. Tačnost podataka navedenih u obrascu
Prijava na javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom.
VI – Prilikom podnošenja prijave na Javni konkurs kandidat prilaže dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova propisanih zakonom i pravilnikom.
(1) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (Kandidat koji je visoko obrazovanje
stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak
diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako
visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat je dužan
da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske
ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje. Ako kandidat
ne posjeduje diplomu, može dostaviti uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti
starije od godinu dana, uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu,
u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ako diploma
nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da
diploma nije izdata. Kandidat koji je fakultet završio u inostranstvu ima obavezu
da dostavi nostrifi kovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti
visokog obrazovanja. Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše
SFRJ do 6. aprila 1992. godine i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji
nemaju obavezu da nostrifi kuju diplomu. Ako je postupak nostrifi kacije diplome
počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na Konkurs, kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome
nadležnom organu, s tim da nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je
raspisao Konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.),
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita
za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15) – dostavljaju
kandidati za radna mjesta službenika od broja 1 do broja 3,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i
u kom periodu je stečeno radno iskustvo: potvrdu ili uvjerenje poslodavca ili
poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koji treba da budu precizni
i detaljni, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi
visoke, više ili srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo
je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude naveden period
radnog angažovanja na radnim zadacima, ili uvjerenje o činjenicama iz
matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje,
uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da
se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima
za koje se traži visoko, više ili srednje obrazovanje i koliko dugo, odnosno
da li posjeduje traženo radno iskustvo, ili pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ako sadrži sve navedene elemente potvrde ili uvjerenja),4) isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru (uvjerenje
škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta – foto-kopija indeksa koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno znanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru,
odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi i položenom
predmetu iz informatike).
(2) Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
a izjave da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, da nije otpušten iz organa uprave
kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije
objavljivanja Konkursa, da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne
i Hercegovine i da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja
je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni su
dio prijave na Javni konkurs. Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji
su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

VII – Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne
uslove Konkursna komisija obaviće intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja
poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu
i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni i putem internet stranice Opštine Prnjavor.
Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene,
nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju
opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.

VIII – Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u
roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze
o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji,
ovjerene izjave iz poglavlja III t. 5), 6) i 7) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi
dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat
ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene
dokaze.

IX – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja
Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu
“Večernje novosti”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok
će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave se mogu podnositi
neposredno u šalter-sali Opštinske uprave Opštine Prnjavor ili poštom, na
adresu: Opština Prnjavor, Karađorđeva ul. 2, sa naznakom: prijava na Javni
konkurs. Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je
Ivana Deket, samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima,
kontakt telefon: 051/663-740.
Broj: 01/1-120-10/20
18.2.2020. godine Načelnik,
Prnjavor Darko Tomaš, s.r

2 Comments

  1. Зашто овај Конкурс није објављен на званичној страници Општине Прњавор? Ваљда овакве ствари требају бити јавне и транспарентне!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*