JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Prnjavor

Ministar prosvjete i kulture, na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o
republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i
člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa članom
35. stav 7. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 44/16 i 62/18), 25. februara 2020. godine,
raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
JU Narodna biblioteka Prnjavor

I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog
odbora JU Narodna biblioteka Prnjavor.
U Upravni odbor JU Narodna biblioteka Prnjavor Ministarstvo prosvjete
i kulture imenovaće tri člana na period od četiri godine.
II
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne,
izvršne ili sudske vlasti,
7. da nisu članovi nekog drugog upravnog odbora, nadzornog odbora ili
odbora za reviziju.
III
Posebni uslovi za kandidate:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine ili ekvivalent
odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja.
Prilikom imenovanja Upravnog odbora vodiće se računa da najmanje
jedan član ima pet godina radnog iskustva u oblasti bibliotečko-informacione
djelatnosti.
IV
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova:
1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke II podt. 4, 5, 6. i 7. ovog konkursa,
4. kopiju diplome.
Izabrani kandidat naknadno će dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti.
Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova
dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatima.
V
Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Trg Republike Srpske broj 1, Banja Luka, sa
naznakom: Komisija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU
Narodna biblioteka Prnjavor.
VI
Javni konkurs iz tačke I objaviće se u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne novine”.
Rok za podnošenje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Javnog konkursa u glasilima iz prethodnog stava.
VII
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa i koji uđu
u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti
blagovremeno obaviješteni.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Broj: 07.06/620-36/20
25.2.2020. godine Ministar,
Banjaluka Mr Natalija Trivić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

3 Comments

  1. Sta mu sada dodje to ” da je drzavljanin republike srpske ili bih ” Kakvo je to drzavljanstvo republike srpske. To mu dodje po onoj narodnoj ” Vidjela zaba gdje se konji kuju pa i ona digla nogu “

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*