Javni kokurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dječiji vrtić “Naša radost” Prnjavor

Foto: SRNA

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/03), члана 81. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 79/15) и члана 3. Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора у Јавној установи Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор и расписивању Јавног конкурса (“Службени гласник општине Прњавор”, број 32/20),
Скупштина општине Прњавор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавнe установe Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор

I – Скупштина општине Прњавор расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавнe установe Дјечији вртић “Наша радост”
Прњавор.

II – Опис послова

Директор руководи Установом, представља и заступа Установу, од- говара за законитост њеног рада и врши и друге послове у складу са законом, Одлуком о оснивању, Статутом и другим актима Установе.
III – Мандат

Директор се именује на период од четири године.
IV – Општи услови за кандидате:
1) да су држављани Републике Српске или Босне и Херцеговине,
2) да су старији од 18 година,
3) да имају општу здравствену способност,
4) да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у
Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској
у периоду од три године прије дана објављивања упражњене позиције,
5) да се на њих не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.
V – Посебни услови за кандидате:
1) завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у предшколским установама на пословима васпитача или стручног сарадника, или завршен први циклус одгова- рајућег студијског програма или еквивалент потребан за рад у васпитно- образовним установама на пословима наставника или стручног сарад- ника, или дипломирани правник или дипломирани економиста,
2) најмање пет година радног искуства у својој струци након сти- цања високе стручне спреме,
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом на безусловну казну
затвора и да се против њих не води кривични поступак.

VI – Сукоб интереса

Кандидат за упражњену позицију не може обављати дужности, ак- тивности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је
прописано одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органи- ма власти Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 73/08 и 52/14), Закона о министарским, владиним и другим имено- вањима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
41/03), Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 97/16 и 36/19), Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), као и другим законима који регулишу сукоб инте- реса и неспојивост функција.

VII – Потребна документa

Уз пријаве, са биографским подацима и кретањима у служби, на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији, који нису старији од шест мјесеци:
1) увјерење о држављанству,
2) извод из матичне књиге рођених,
3) доказ о општој здравственој способности – доставља изабрани кандидат по окончању изборне процедуре,
4) за доказе из поглавља IV т. 4) и 5) oпштих услова потребно је доставити потписане и од надлежног органа овјерене изјаве,
5) увјерење надлежног органа да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за оба- вљање послова на упражњеној позицији,
6) увјерење надлежног органа да се против кандидата не води кри- вични поступак,
7) овјерену копију дипломе,
8) доказ о радном искуству (овјерену фото-копију радне књижице или други доказ о потребном радном искуству),
9) потписану и од надлежног органа овјерену изјаву о непостојању
сукоба интереса.

Имајући у виду овлашћења oмбудсмана, која проистичу из члана 16. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске, везано за приговоре на коначна именовања, постоји потреба сталног увида у поднесена документа, те се из тог разлога документа приложена уз пријаву на Јавни конкурс неће враћати кандидатима.

VIII – Поступак избора кандидата спроводи Комисија за спро- вођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора
Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор, коју је именова- ла Скупштина општине Прњавор.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса Комисија за избор обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено оба- вијештени.
Коначно именовање извршиће Скупштина општине Прњавор у за- коном прописаном року.

IX – Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања Конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у
шалтер-салу Општинске управе Општине Прњавор (Карађорђева број 2,
Прњавор) или поштом, на адресу: Скупштина општине Прњавор, Светог
Саве број 10, са назнаком: Комисија за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост” Прњавор.

X – Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Вечерње новости”.
Број: 01-022-74-1/20 Предсједник
24.6.2020. године Скупштине општине,
Прњавор Жељко Симић, с.р.

3 Comments

  1. Ta Slobodanka je čisti ološ! O kakvom kadru je riječ najbolje govori činjenica da ju je Gatarić tu postavio!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*