Demant od strane Prof. dr Aleksandre Figurek zbog iznošenja neistina povodom saopštenja Univerziteta u BL

Što se tiče saopštenja Univerziteta, ne zna se ko stoji iza toga (kako bih mogla da pokrenem utvrđivanje odgovornosti), obzirom da su u njemu iznijete neistine i ko je zapravo odgovoran za navedeno saopštenje. Za medije sam dostavila materijalne dokaze koji demantuju navode Univerziteta.

1. Dana 08.07.2020. godine podnijela sam molbu rektoru Univerziteta u Banjoj Luci za saglasnost za realizaciju postdoktorskog istraživanja, a na osnovu sporazuma sa Poljoprivrednim istraživačkim institutom u Nikoziji (u kojem se navodi i mobilnost nastavnog osoblja i studenata) verifikovanog od strane Senata Univerziteta u Banjoj Luci i saglasnosti dekana od 17.07.2020. godine za postdoktorsko istraživanje (u kojem ističe doprinos internacionalizaciji akademske saradnje, kao i to da je u slučaju potrebe, moguće obezbjediti zamjenu na studijskom programu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj).
Dokazi:
– Molba rektoru za saglasnost za postdoktosrko istraživanje.
– Saglasnost dekana od 17.07.2020. godine
– Ugovor sa Poljoprivrednim istraživačkim institutom u Nikoziji od 02.06.2020. godine.

2. Obzirom da mi rektor kao poslodavac nije odgovorio na moju molbu za odgovor zaprimljenu od strane Univerziteta od 30.07.2020. godine u roku od 30 dana, a shodno Pravilniku o radu Univerziteta u Banjoj Luci, Zakonu o radu Republike Srpske, Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u oblasti visokog obrazovanja Republike Srpske (Sl. gl. RS br. 70/2019), smatrala sam da je moja molba za postdoktorsko istraživanje prihvaćena. Međunarodna istraživanja akademskog osoblja su prioriteti Strategije razvoja obrazovanja Republike Srpske, gdje je definisano sprovođenje niza aktivnosti na Univerzitetu (poboljšanje kadrovskih i infrastrukturnih kapaciteta, povećanje mobilnosti studenata i osoblja, internacionalizacija nastavnog i naučnoistraživačkog procesa i povećanje prepoznatljivosti Univerziteta prije svega u regionalnoj, evropskoj, ali i svjetskoj akademskoj zajednici). Postdoktorsko istraživanje na Kiparskom istraživačkom institutu podrazumjeva značajan doprinos razvoju naučno-istraživačkog rada našeg Univerziteta u Banjoj Luci. Realizacija postdoktorskog istraživanja doprinosi povećanju vidljivosti našeg Univerziteta, a što je definisanom Strategijom o internacionalizaciji. Postdoktorska istraživanja i saradnja sa međunarodnim institucijama direktno utiču na bolju rangiranost našeg Univerziteta u Banjoj Luci, obzirom da kroz afilaciju navodimo – Univerzitet u Banjoj Luci. Napominjem, da alarmantan broj upisanih studenata za narednu školsku godinu (10 studenata u tri upisna roka) dovoljno govori u prilog činjenici da je neophodno pristupiti inoviranju programa, te modula koji se izučavaju na ovom studijskom programu. Kao odgovorni nastavnici i saradnici moramo biti svjesni činjenice o neophodnosti svakodnevnog praćenja naučnih dostignuća u svijetu, te njihove primjene u našem sistemu visokog obrazovanja. Ostvarivanje međunarodne saradnje i umrežavanje sa prestižnim međunarodnim institucijama treba da posluži kao jedan od važnih segmenata budućeg razvoja našeg Univerziteta, a koji u vremenu koje dolazi treba da da rezultate.

3. U svojoj molbi za postdoktorsko istraživanje navela sam i primjer prof. Dimitirija Markovića (radnika Univerziteta u Banjoj Luci) koji je od već skoro četiri godine postdoktorant Švedskog Univerziteta u Upsali.
Dokazi: Sajt Švedskog univerziteta u Upsali gdje se navodi prof. Marković, istraživački profili Markovića, gdje se takođe navodi da je postdoktorant.

4. Rektor Univerziteta je nakon skoro pet mjeseci uputio rješenje o odbijanju plaćenog odsustva koje niko nije ni tražio (u svojoj molbi sam istakla održavanje blok nastave). Dokaz: Molba upućena rektoru od 08.07.2020. godine. Zloupotrebljavajući službeni položaj, kao i instituciju Univerziteta u Banjoj Luci (koji je prema podacima iz jula 2020. godine “pao za 822 mjesta” sa Vebometriks liste Univerziteta) pokušao je da manipulativnim postupcima ugrozi moju egzistenciju, integritet naučnog randika, k moja ljudska prava pripadnika nacionalnih manjina, koja su mi zagarantovana Ustavom Republike Srpske i drugim Evropskim konvencijama. Pored toga, imao je informaciju da se paralelno sa realizacijom postdoktorskog istaživanja, odvijaju i zdravstvene kontrole mog djeteta i time povrijedio Ustav, kojim je definisano da majka i dijete imaju posebnu zaštitu.

5. Rektor je izvršio grubu diskriminaciju protiv mene kao nacionalne manjine. Uprkos saglasnosti dekana koju je dobio 17.07.2020. godine uputio je dopis dekanu br. 01-2.1535-2/20 od 20.07.2020. godine kojim je pokušao da sprovede postupak i usmjeravajući ga u pravcu korištenja slobodne studijske godine. Nisam tražila slobodnu studijsku godinu. Nakon toga, nastavlja se sa diskriminacijom i grubom zloupotrebom položaja. Uputila sam zahtjev fakultetu da mi dostave navedeni zahtjev o navodnoj “slobodnoj studijksoj godini” obzirom da izražavam sumnju da je potpisan u moje ime. Do današnjeg dana nisam dobila odgovor po tom osnovu niti mi je navedeni zahtjev dostavljen.

6. Uputila sam prigovor Senatu na njihovu odluku, obzirom da im je dostavljen nezakoniti Prijedlog odluke naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o odbijanju zahtjeva o slobodnoj studijskog godini (kojeg nisam podnijela).

Senat je donio zaključak da se naučno-nastavno vijeće Poljoprivrdnog fakulteta izjasni o svim činjenicama navednim u mom prigovoru od 22.10.2020. godine.
Dokaz: Zaključak Senata br. 02/04-3.2463-108/20 od 29.10.2020. godine.

Međutim, pokušalo se sa skrivanjem zaključka Senata (gdje je bio definisan rok od 30 dana da se članovi vijeća izjasne o mom prigovoru), obzirom da nije bio uključen u dnevni red naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta.
Dokaz: Poziv upućen članovima Naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 13.11.2020. godine.

Uvidjevši da je Zaključak Senata br. 02/04-3.2463-108/20 od 29.10.2020. godine skriven i da nije stavljen na dnevni red za sjednicu Naučno-nastavnog vijeća, uputila sam dopis fakultetu 13.11.2020. godine, u kome sam navela da je neophodno postupiti shodno Zaključku Senata br.02/04-3.2463-108/20 od 29.10.2020. godine sa zahtjevom da se isti uvrsti kao tačka dnevnog reda.
Dokaz: Moj dopis od 13.11.2020. godine.

Na ovaj način pokušalo se sa obmanom članova vijeća sa ciljem protoka vremena i zastare Zaključka, te montiranja postupka protiv mene. Ovim je dokazano manipulisanje sa članovima Naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta. U toku postupka pokušano je i sa obmanom Senata Univerziteta u Banjoj Luci, (obzirom da im je podmetnuta odluka Naučno-nastavnog vijeća, a koje je pethodno obmanuto obzirom da su donosili prijedlog o nepostojećem zahtjevu za slobodnu studijsku godinu, a koji se od mene skriva). Sve je rađeno sa krajnjim ciljem da se izdejstvuje disciplinski postupak protiv mene.

Prekršen je čl. 102 Zakona o radu Republike Sprske kojim radnik ima pravo uvida u sve dokumente koji sadrže njegove podatke. Do današnjeg dana mi nije dostavljen navodni Zahtjev o slobodnoj studijskoj godini, a koji se navodi i u zaključku Senata od 29.10.2020 godine i zbog čega je Senat uputio Naučno-nastavnom vijeću Poljoprivrednog fakulteta moj prigovor.

Paralelno sa tim nisu mi dostavili traženu dokumentaciju koja se odnosi na prof. Markovića (saglasnost za postdoktorat prof. Dimitrija Markovića, kao i saglasnost za rad i na drugoj visoko-naučnoj institiuciji – Univerzitet u Švedskoj), a koja bi trebala da bude dostupna svim članovima naučno-nastavog vijeća (time je prekršen čl. 90 Statuta Poljoprivrednog fakulteta kojim je definisano da je rad fakulteta javan), a on konstantno skriva dokumentaciju.i tako su izvršili diskriminaciju protiv mene kao nacionalne manjine. U obrazloženju rektora se navodi da ne mogu dati podatke za Dimitrija Markovića jer su lične prirode, a moje su poslali na sva tijela, kao i program istraživanja (gdje je prisutna inovativnost i sada moja intelektualna svojina može biti zloupotrijebljena od strane drugih lica).

Ovim je izvršena gruba diskriminacija prema meni, a što je zabranjeno aktima Univerziteta u Banjoj Luci, Ugovorom o radu Republike Srpske, Ustavom Republike Srpske, Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama i dr.

7. Dana 17.11.2020. godine održano je naučno-nastavno vijeće Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Tom prilikom sam upoznala članove naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o manipulacijama koje prate ovaj postupak, te pokušaju obmane članova vijeća, Univerziteta u Banjoj Luci i pokušaju skrivanja Zaključka Senata. Činjenica je da su se tokom i montiranja postupka, te skrivanju dokumentacije, načinjeni veliki propusti, a što predstavlja pravni osnov za pokretanje i drugih postupaka.

Uvidom u bezbjedonosni sistem mog meila, otkriveno da je izvršen “upad” u moj službeni/fakultetski meil (aleksandra.figurek@agro.unibl.org) 26.08.2020. – na dan održavanja avgustovskog Naučno-nastavno vijeća Poljoprivrednog fakulteta. Sumnjam da je cilj zloupotrebe mog službenog meila bila namjera da se uputi nekakav meil sa moje adrese (sumnjive sadržine) kako bi me kasnije okrivili.

8. Kontinuirano se skriva dokumentacija od mene kao člana katederi za Agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj. Dana 11.11.2020. sa kateri Agrarna ekonomija i ruralni razvoj stigao je poziv za sastanak za dan 13.11.2020. samo sa informacijom o satnici i datumu održavanja i to bez dnevnog reda i bez materijala koji treba da prate dnevni red. Na dan održavanja, 13.11.2020. sasvim slučajno (greškom) je stigao zapisnik iz kojeg sam saznala da je cilj bio da se pošalje samo grupici- članovima koji su prisustvovali (Dokaz: meil od 13.11.2020 godine), a što je suprotno Poslovniku o radu katedri. Uvidom u zapisnik, shvatila sam da je 13.11. 2020. na katedri Agrarna ekonomija i ruralni razvoj bila samo jedna tačka dnevnog reda – izjašanjavanje u vezi mene (zato je vjerovatno to trebalo da bude skriveno od mene, jer nije poslan ni dnevni red, niti materijal za sastanak katedre i time je prekršen čl. 7 Poslovnika o radu katedre Poljoprivrdnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci).

Na to otkriće reagovala sam kao član katedre i uputila meil rukovodiocu katedre sa zahtjevom da mi dostave materijal barem nakon sastanka, a koji je korišten na kolegiju katedri. Do današnjeg dana nisu mi odgovorili, niti mi je dostavljen traženi materijal i evidentno je da se pomenuti materijal i dalje skriva, a što je protivno zakonskim aktima Univerziteta, Zakonu o slobodi pristupa informacijama (Sl. gl. RS br. 20/01), kao i Zakonu o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik RS br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).

Iz zapisnika je očigledna namjera da se otmu predmeti za koje sam imenovana kao odgovorni nastavnik i dodjele neimenovanim nastavnicima koji nisu zaposleni na Univerzitetu u Banjoj Luci, što predstavlja presedan i gnusan način zloupotrebe položaja. Ideja o angažovanja profesora van Univerziteta u Banjoj Luci zaprepašćuje, imajući u vidu da sam više puta uputila molbu za održavanje on-line nastave, a uzimajući u obzir narastajuću COVID 19 pandemiju.

Dokaz: Dopis od 12.10.2020. god). Rektor na moje molbe nije odgovorio. Dokazi: Zapisnik sa kolegija katedri od 13.11.2020. godine. Dopis upućen rektoru od 12.10.2020. god.

Kulminacija svih manipulacija nastupa, dopisom koji mi je upućen 6.11.2020. sa ciljem da se očigledno izdejstvujete od mene preimenovanje molbe za postdoktorat u “zahtjev za slobodnu studijsku godinu”, vjerovatno da se uklopi u montirane aktivnosti. Zato je vjerovatno pokušano sa skrivanjem Zakljuačka Senata od članova Naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta od kojih se traži da se izjasne o mom prigovoru od 22.10.2020. godine.

Naučno-nastavno vijeće Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, nije podržalo odbijanje mog prigovora i proglašavanjem nenadležnim, a što je pokušano da se izdejstvuje, a sa ciljem predočavanja Senatu Univerziteta. Očigledna namjera je bila zloupotreba glasova naučno-nastavnog vijeća, kako bi dalje Senat kojim rukovodi rektor Univerziteta imao osnova za dalje odbijanje prigovora.

Takođe, u prigovoru se pominje diskriminacija mene kao pripadnika nacionalnih manjina (obzirom da je drugi kolega već više godina na postdoktoratu, ima saglasnost za predavanje na drugoj visoko-školskoj ustanovi), a ujedno i član Naučno-nastavnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Uvidjevši sve navedene činjenice kao i montiranje postupka i pomenute manipulacije, članovi Senata Univerziteta u Banjoj Luci donijeli su Odluku 26.11.2020. godine, te usvojili u cjelosti moj prigovor od 22.10.2020. godine u kojem sam instakla da se vrši diskriminacija prema meni kao pripadniku nacionalnih manjina.

Napominjem da je Incijativa za pokretanje disciplinskog postupka pokrenuta početkom novembra mjeseca 10.11.2020. godine, dok Senat još nije odlučio o mom prigovoru. Rektor u zahtjevu za sprovodjenje disciplinskog postupka navodi niz neistina. Naime, Rektora sam dana 20.11.2020. godine obavijestila, te dostavila izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije o narastajućoj COVID pandemiji. Dokaz: Dopis od 20.11.2020. godine.

9. Očigledni su ciljevi i namjera, da se izvrši moj progon sa Univerziteta u Banjoj Luci. Dana 10.11.2020. godine pokrenuta je inicijativa za disciplinski postupak, iako Senat Univerziteta kao najveće akademsko tijelo još nije odlučilo o mom prigovoru. Dokazi: Prigovor od 22.10.2020. godine. Odluka Senata od 26.11.2020. godine.

10. Uprkos tome što je Senat usvojio moj prigovor, rektor je 22.12.2020. godine donio Rješenje u kojem se navodi odbijanje zahtjeva o slobodnoj studijskoj godini, koju opet niko nije tražio. Pri tome rektor u svom rješenju navodi neistinu da dekan fakultet nije dao svoju saglasnost za postdoktorsko istraživanje, iako je imao uvid u navedenu saglasnost dekana od 17.07.2020. godine. Dokaz: Saglasnost dekana od 17.07.2020. godine

11. Rektor Gajanin je svojim postupanjem prekršio i Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je čl. 15 definisano da je zabranjena svaka vrsta uznemirivanja među članovima akademske zajednice Univerziteta, naročito kada se zasniva na zloupotrebi položaja institucionalne ili hijerarhijske nadređenosti. Prekršen je i čl 24. Zakona o radu Republike Srpske kojim je takođe propisana zabrana uznemiravanja radnika od strane rukovodioca, zatim mobing koji ima za cilj i predstavlja ugrožavanje ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta radnika.

Kao rezultat takvog selektivnog i nedostojnog načina rada, predstavlja i pozicija našeg Univerziteta.

Rektor je postupio suprotno Zakonu o radu RS čl. 22, koji definiše zabranu diskriminacije po osnovu obrazovanja, osposobljavanja, usavršavanja. Takođe, shodno čl. 24 navedenog zakona, nije dozvoljeno uznemiravanje, povreda dostojanstva, izazivanje straha, te stvaranje ponižavajućeg i uvredljivog okruženja, kao i mobing kojim lice psihički zlostavlja ili ponižava drugo lice s ciljem ugrožavanja njegovog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta.

Inače, osnovni razlog mog progona je zato što sam stala na stranu PRAVDE i mojim progonom je očigledno trebao da se postigne efekat zastrašivanja šire akademske zajednice zbog straha od nadolazećih promjena.

Prof. dr Aleksandra Figurek

8 Comments

  1. Koliko ja mogu da zaključim, ova profesorica je navela sve moguće razloge koji su svjetski trend u proganjaju nekoga. Zavjera okoline, šovinizam, nacionalna diskriminacija i netrpeljivost, hakerski napad, proganjanje samohrane majke, itd. A nije navela da se nije pojavila na poslu više od 5 mjeseci i da je zbog toga dobila otkaz.. Njen najveći neprijatelj je u ovom slučaju Zakon o radu RS.

    • E moj “Gradjaninu”, plasis li se njenog znanja i zakonskog uporista ili mozda promjena koje slijede?

  2. Aleksandra i njena sestra, kao i čitava porodica su ljudi za primjer, odgovorni, vrijedni, pametni,
    idealisti, i veliki borci. Nadam se da ce i u ovom slucaju Aleksandra imati uspjeha, kao i u svemu sto radi. Nadam se da u ovom društvu ipak postoji mjesto za ovakve ljude. Nadam se

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*