Centar za socijalni rad Prnjavor: Konkurs za radno mjesto diplomirani psiholog

JU Centar za socijalni rad Prnjavor
Karađorđeva br. 6, Prnjavor,
tel/ ++387 51 660-428, faks: ++387 51 663-447, e-mail: soc.rad@teol.net

Na osnovu člana 20. Statuta JU Centar za socijalni rad Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor“ broj 22/16 i 8/17), člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Centra za socijalni rad Prnjavor br. 09-530-456/02, 09-530-222/04, 09-530-411/05, 05-530.4-03-1/08, 05-530.4-01/13, 05-530.4-07/14, 05-530.4-15/15 i 05-530.4-08/17 direktor Centra za socijalni rad Prnjavor raspisuje

KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za popunu radnog mjesta u JU Centar za socijalni rad Prnjavor

I Naziv radnog mjesta:

1. Diplomirani psiholog – 1 izvršilac, radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Posebni uslovi radnog mjesta

II Uslovi:

– da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad,
– da ima VSS (VII stepen) diplomirani psiholog-sa najmanje 240 ECTS bodova,
– da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci i
– da ima položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite, ili položen stručni ispit za rad u organima državne uprave (stručni upravni ispit), a rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite oslobođen je polaganja stručnog ispita za rad u oblasti socijalne zaštite.

III Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija):

– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (po završetku konkursne procedure),
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) (po završetku konkursne procedure),
– uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u centru za socijalni rad (po završetku konkursne procedure),
– ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju,
– ovjerenu kopiju radne knjižice i
– ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u oblasti socijalne zaštite ili ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave (stručni upravni ispit) i ovjerenu kopiju rješenja Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite kojim je oslobođen polaganja stručnog ispita za rad u oblasti socijalne zaštite.

IV Usmeni intervju

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova i dostavljanje prijedloga za prijem u radni odnos diplomiranog psihologa obaviće usmeni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni pisanim putem.

V Izbor kandidata

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od 7 dana od prijema obavještenja, odnosno rješenja, dostavi Komisiji dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke III podtačke 3. 4. i 5. ovog Javnog konkursa.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u određenom roku, ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava uslove ovog konkursa, pozvaće sledećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.

Prijave na konkurs zajedno sa dokazima, dostavljaju se na adresu JU Centar za socijalni rad Prnjavor, Ul. Karađorđeva br. 6, 78 430 Prnjavor.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*