Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor: Konkurs za profesora matematike

JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, Prnjavor
Rade Vranješević br. 1,
tel.: +387 51 640 471, e-mail: ss27@skolers.org
Broj: 608/ 23
Dana: 05.05.2023.godine

Na osnovu člana 106. stav 1.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18, 35/20, 92/20) i člana 6.Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/19) direktor raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor matematike – puna norma na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi.

Posebni uslovi radnog mjesta

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104.stav 1.tačke 1, 2. i 3.Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, članom 5.i 6.Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci kao i lica koja su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:
1. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte
2. uvjerenje o državljanstvu RS-BiH
3. uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, ne starije od tri mjeseca
4. ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova , u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi.
8. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje ispita.
9. uvjerenje o izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla.
11. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
12. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
13. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u prostorijama škole dana 23.05.2023.godine u 10.00 časova.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa objaviće se na oglasnoj tabli škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranje ili na intervju, samatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Škola će pismenim putem obavjestiti sve učesnike konkursa o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.
Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci dostavlja samo onaj kandidat koji bude prvi na listi, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Centar srednjih škola „Ivo Andrić“ Prnjavor, ulica Rade Vranješević br. 1 Prnjavor.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*