Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Svjetska politika a i šire

Moderators: vrsta8472, KAMIKAZA

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

Ovih dana i mjeseci u našoj javnosti pomalo nprimjetno prolazi jedan važan događaj za nas na Balakanu.
U Hašakom tribunalu počelo je procesuiranje hrvatske tužbe i srpske kontra tužbe za navodni srpski genocid u proteklom građanskom ratu nad Hrvatima koji su kao počinili Srbi.
Dobri poznavaoci dešavanja u proteklom ratu,nakon raspada bivše Jugoslavije izražavaju svojevrsno zadovoljstvo ,što Hrvati, a i Srbi nisu za rad neki bolji budućih odnosa Hrvata i Srba u te tužbe nisu povukli.
Jeli bilo genocida u proteklom građanskom ratu.?
Hrvati su pred sudom iznijeli svoje ,na redu su Srbi da iznesu svoje argumente pred Haškim tribunalaom.
Ovo na neki način svođenejračuna nakon krvavog građanskog rata i raspada bivše Jugoslavije, i te kakako je aktuelno i u kontekstu najnovijih dešavanja u Ukrajini i drugim ratnim žarištima u svijetu.
Mislim da je ova tema veoma aktuelna, pa bi se o njoj kao takvoj zaista imalo šta reći,ne u smislu da uporno čaprakamo po krvavoj prošlosti,već da bi sa čistim računima mogli ići u budućnost,tome nas uči istorija.
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
svraka
Posts: 1845
Joined: 14.05.2013. 14:29

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by svraka »

Ja mislim da svaki Srbin treba da apsolutno ignorise bilo kakvu raspravu na ovu temu. Osim onih predstavnika Srbije koji su otisli da predoce stavove Srbije po ovom pitanju.

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

Veče gluposti od ove što ti napisa nisam uspio pročitati nigdje u medijima.
Sobzorom da si se sam zaključao, ovim stavom na ovoj temi, bilo kakva dalja rasprava s tobom je besmislena.
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
KAMIKAZA
Posts: 15318
Joined: 20.05.2005. 05:50
Location: USA

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by KAMIKAZA »

Nema nista od te tuzbe,rat je u vise navrata okarakterisan kao gradjanski,prema tome ne postoji osnova za ratnu odstetu novonastalim drzavama (nekadasnjim republikama) od bilo koga.Mislim da je glupost ovo sto se radi,tuze za ratnu odstetu iako pravno gledano ni Hrvatska ni Srbija nisu postojale kao drzave.U rat su usle kao republike koje su se nalazile u sastavu Jugoslavije,znaci dokaz da je u pitanju gradjanski rat,a istupanje iz zajednice je osnovni uzrok za izbijanje rata tako da hrvatska snosi vecu odgovornost za sukobe.Ali sto kaze Svraka,ne treba se zamarati sa tim,ako bude pravde ,ovo ce zavrsiti u korpi za smece,a ako budu htjeli mocnici bit ce presudjeno u korist Hrvata ili u korist Srba,zavisno od licni interesa tih isti.
Svi smo mi Kamikaze !!!
Besmrtnim se postaje umirući za drugoga !

zox007
Posts: 285
Joined: 17.02.2014. 16:36

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by zox007 »

Radi se o Haškom tribunalu,koji je dosad pokazao svoju "pristrasnost"......dalje,BEZ KOMENTARA :smt006
Ispravka,Bič Božiji me upozorio da je riječ o Medjunarodnom Haškom sudu....to je opet u prevodu isto sr.nje,drugo pakovanje.....zar bi bio prvi put,da oni nešto odluče što je nama "ne logično"? :smt006
Last edited by zox007 on 10.03.2014. 08:04, edited 1 time in total.

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

Tužbe su pred međunarodnim sudom pravde u Hagu,a ne pred haškim tribunalom za ratne zločine na kojeg očito aludiraš Zokx.
Hrvatska je tužila Srbiju za agresiju i genocid,a ne za matrijalnu oštetu,a to su dva različita pojma.
Da je rat bio građanski naravno da se u tome ja i ti možemo složiti, i to je besmisleno na tom nivou i polemisati,ali tako ne misli Hrvatska,ona Srbiju optužuje za genocid od 91-95 godine.
Naravno svi ozbiljniji pravni stručnjaci smataraju da bi tužeba Hrvatske i kontra tužba Srbije za genocid mogle kao takave biti odbačene,ali to kažu pravni stručnjaci,ali postoji ono uvjek ali, gdje su Srbi zločine nad sospstvenim narodom bagatelisali, za razliku od Bošnjaka i Hrvata koji na optuživanju Srba istrajavali maksimalno pa namn se desila Srebrenica gdje su Srbi optuženi i presuđeni za genocid,a ništa manji se zločin nije desio nad Srbima u Podrinju na kome u žargonu rečeno nije rađeno skoro ništa,dok su Bošnjaci od Srebereničkog zločina napravili genocidnu propagandu.
Savo Štrbac direktor Veritas u slučaju hrvatske tužbe Srbije za genocid smatara da je dobro što tužbai kontra tužaba nije povučena,i štzo će se konačno jednom i za sva vremena utvrditi i presuditi i onima koji su izvršili etničko čišćenje 400.000 Srba iz Hrvatske.
Naravno dans počinje iznošenje argumenata srpske strane pred sudom sa namjerom da se pobiju svi oni argument iz hrvatske tužebe za genocid.
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
svraka
Posts: 1845
Joined: 14.05.2013. 14:29

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by svraka »

Пошто је Хрватска поднијела тужбу, и од исте неће да одустане, обавеза Србије, као тужене стране је, да пред судом докаже своју невиност, тј. да докаже да су наводи из тужбе чиста будалаштина. Како се ради о чистој будалаштини, водити кафанске расправе на ову тему је непотребно, и само даје кредибилитет овој будалаштини. Правни тим Србије треба, и МОРА!, да се бави овом будалаштином. Сви остали Срби треба да игноришу ову будалаштину.

Једно питање за Бича Божијег: да те неко Биче Божији оптужи да си раставио Ајфелов торањ и гвожђе одвезао код Османа на отпад (али покрене и тужбу на Суду), шта би ти урадио? Да ли би ишао по селу и убјеђивао народ да је то чиста будалаштина? Да ли би занемарио своју одбрану на Суду, јер се очито ради о будалаштини? Или би једноставно ангажовао адвоката који ће лако ријешити ту будалаштину? А било какву расправу на ту тему игнорисао!!!

User avatar
aquarius
Posts: 5707
Joined: 19.02.2007. 21:45
Location: DEEP BLUE SEA

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by aquarius »

Уместо геноцида, Загреб доказује „геноцидне намере”
Бри­тан­ски про­фе­сор Џејмс Кро­форд ју­че по­ку­ша­вао да убе­ди су­ди­је да је ЈНА би­ла „ар­ми­ја срп­ске др­жа­ве у на­ста­ја­њу"


Судије Међународног суда правде у Хагу (Фото Фонет)
Од на­шег спе­ци­јал­ног из­ве­шта­ча

Хаг – ЈНА је би­ла ар­ми­ја срп­ске др­жа­ве у на­ста­ја­њу, она је би­ла др­жав­ни ор­ган Ср­би­је, а то зна­чи да се и од­го­вор­ност за зло­чи­не ко­је је она по­чи­ни­ла, или сна­ге ко­је су њој би­ле под­ре­ђе­не, по­пут те­ри­то­ри­јал­не од­бра­не или па­ра­вој­них фор­ма­ци­ја, мо­же при­пи­са­ти Ср­би­ји, ус­твр­дио је ју­че бри­тан­ски за­ступ­ник хр­ват­ске ту­жбе про­тив Ср­би­је за ге­но­цид пред Ме­ђу­на­род­ним су­дом прав­де, про­фе­сор Џејмс Кро­форд.

Ње­гов за­да­так био је да су­ди­је убе­ди ка­ко је Бе­о­град од­го­во­ран и за зло­чи­не ко­ји су по­чи­ње­ни пре 27. апри­ла 1992. го­ди­не, ка­да је фор­ми­ра­на Са­ве­зна Ре­пу­бли­ка Ју­го­сла­ви­ја про­тив ко­је је Хр­ват­ска под­не­ла ту­жбу 1999. го­ди­не. Бри­тан­ски про­фе­сор је та­ко по­ку­ша­вао да оспо­ри при­го­вор прав­ног ти­ма Бе­о­гра­да да Ср­би­ја не мо­же да од­го­ва­ра за зло­чи­не ко­ји су се де­си­ли пре ње­ног осни­ва­ња. Суд прав­де се, под­се­ти­мо, 2008. го­ди­не огла­сио над­ле­жним да од­лу­чу­је по ту­жби Хр­ват­ске про­тив не­ка­да­шње СРЈ за на­вод­ни ге­но­цид, а пи­та­ње да ли је Ср­би­ја од­го­вор­на и за зло­чи­не пре 27. апри­ла 1992. го­ди­не оста­вио је за ову јав­ну рас­пра­ву. О то­ме тек тре­ба да се из­ја­сни ка­да у усме­ном де­лу из­ла­га­ња чу­је ар­гу­мен­те обе стра­не.

За Хр­ват­ску је од по­себ­не ва­жно­сти да убе­ди су­ди­је да је ЈНА би­ла де фак­то, ако не и де ју­ре вој­ска Ср­би­је, јер са­мо та­ко Бе­о­гра­ду мо­гу да се при­пи­шу сви зло­чи­ни по­чи­ње­ни 1991. го­ди­не, пре све­га у Ву­ко­ва­ру, на че­му се и за­сни­ва нај­ве­ћи део хр­ват­ске ту­жбе.

За­то је ју­че Кро­форд об­ја­шња­вао ка­ко је ЈНА прак­тич­но од ле­та 1991. го­ди­не по­ста­ла срп­ска вој­ска, за шта му је као до­каз по­слу­жи­ла пре­су­да Ха­шког три­бу­на­ла Ми­ла­ну Мар­ти­ћу у ко­јој се на­во­ди да је Сло­бо­дан Ми­ло­ше­вић имао кон­тро­лу над ЈНА и да је од ав­гу­ста те го­ди­не по­сто­јао удру­же­ни зло­чи­нач­ки по­ду­хват за ства­ра­ње но­ве срп­ске др­жа­ве, трај­ним укла­ња­њем Хр­ва­та са јед­не тре­ћи­не хр­ват­ске те­ри­то­ри­је.

Он је под­се­тио и на ме­мо­а­ре Бо­ри­сла­ва Јо­ви­ћа, не­ка­да­шњег пред­сед­ни­ка Пред­сед­ни­штва СФРЈ и из­ја­ве ге­не­ра­ла Вељ­ка Ка­ди­је­ви­ћа у ко­ји­ма су они ре­кли да ће ЈНА бра­ни­ти срп­ски на­род и под­руч­ја.

„ЈНА је би­ла ин­стру­мент срп­ске по­ли­ти­ке”, кон­ста­то­вао је Кро­форд по­на­вља­ју­ћи те­зу ко­ја се ов­де у су­ду мо­гла чу­ти свих прет­ход­них да­на да су па­ра­вој­не фор­ма­ци­је ко­је су чи­ни­ле зло­чин над Хр­ва­ти­ма би­ле под кон­тро­лом и ко­ман­дом ЈНА. За Во­ји­сла­ва Ше­ше­ља Кро­форд је на­вео да га је Ми­ло­ше­вић ко­ри­стио ка­ко би ре­као све оно што он ни­је смео сам јав­но да ка­же.

Глав­на прав­на за­ступ­ни­ца Хр­ват­ске Ве­сна Цр­нић-Гро­тић де­таљ­но је на­во­ди­ла по­дат­ке о си­ло­ва­њи­ма, му­че­њи­ма и о то­ме где су се, ка­ко је ре­кла, на­ла­зи­ли ло­го­ри ко­је је фор­ми­ра­ла Ср­би­ја. Ме­ђу си­ло­ва­ним же­на­ма би­ло је, ка­ко је твр­ди­ла хр­ват­ска за­ступ­ни­ца и де­вој­чи­ца. „Зло­чи­ни ни­су има­ли вој­ну свр­ху, не­го су би­ли усме­ре­ни пре­ма не­ви­ним Хр­ва­ти­ма”, кон­ста­то­ва­ла је ше­фи­ца хр­ват­ског ти­ма ци­ти­ра­ју­ћи од­лу­ку Са­ве­за без­бед­но­сти у ко­јој пи­ше да је сек­су­ал­но на­си­ље об­лик ге­но­ци­да.

По­но­ви­ла је и тврд­ње о ло­го­ри­ма за Хр­ва­те ко­је је Бе­о­град на­вод­но осно­вао у Ср­би­ји, Хр­ват­ској и у Бо­сни и у ко­јим су Хр­ва­ти нај­стра­шни­је му­че­ни. Ци­ти­ра­ла је јед­ног све­до­ка ко­ји је ка­зао ка­ко су их му­чи­ли елек­тро­шо­ко­ви­ма док се пет-шест чет­ни­ка сме­ја­ло и ужи­ва­ло у при­зо­ру.

Слич­не по­дат­ке из­но­сио је и Да­во­рин Ла­паш. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, у се­ли­ма по­пут Да­ља и Ер­ду­та „мно­ги ци­ви­ли су ма­са­кри­ра­ни”, док је у Па­кра­цу оте­то 176 ме­шта­на, а 49 их је про­на­ђе­но у ма­сов­ној гроб­ни­ци, укљу­чу­ју­ћи и де­се­то­го­ди­шње де­те.

То­ком јав­не рас­пра­ве ко­ја тра­је че­твр­ти дан, адво­ка­ти Хр­ват­ске из­не­ли су и по­дат­ке ко­је ни­су при­ло­жи­ли у глав­ној ту­жби Ме­мо­ри­јал. Ка­ко би од­го­во­рио на те на­во­де, про­ве­рио њи­хо­ву ве­ро­до­стој­ност или пак про­у­чио до­ку­мен­та на ко­ја се по­зи­ва­ју за­ступ­ни­ци За­гре­ба, срп­ски прав­ни тим је у не­пре­кид­ним кон­сул­та­ци­ја­ма до ду­бо­ко у ноћ. Од по­не­дељ­ка ће на­ши за­ступ­ни­ци до­би­ти реч и та­да ће мо­ћи да ре­пли­ци­ра­ју и од­го­во­ре на хр­ват­ске оп­ту­жбе. Ка­ко је то и на­вео на по­чет­ку рас­пра­ве Са­ша Об­ра­до­вић, глав­ни прав­ни за­ступ­ник Ср­би­је, пред ње­го­вим ти­мом је исто­риј­ска од­го­вор­ност да до­ка­же шта се за­и­ста де­си­ло то­ком де­ве­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка у Хр­ват­ској, као и да су жр­тве ге­но­ци­да за­пра­во би­ли Ср­би.

Је­ле­на Це­ро­ви­на
http://www.politika.rs/rubrike/Svet/Ume ... re.sr.html
„Nije istina da vlast kvari ljude. Istina je samo da budale, ako se domognu vlasti, kvare vlast“ - George Bernard Shaw

User avatar
julija
Posts: 798
Joined: 17.12.2013. 22:22

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by julija »

U mentalitetu je srpskog naroda da uvek negde zuri, ali po voznom redu kasni.
Tako i ova protivtužba za genocid. Po meni Srbija nije smela da prihvati i uopšte učestvuje u namontiranom Haškom Sudu, spor koji je iniciran od genocidnih Hrvata. Srpski politicari još nisu naučili da igraju šah svetske politike i tako naivno upadamo u prljave zamke zapada / a uzgred nas sve to i košta u mat.smislu/.
Najverovatniji ishod je upravo da nijedna strana neće biti proglašena krivom za genocid..što je rezultat koji ipak predstavlja poraz za našu stranu x

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

svraka wrote:Пошто је Хрватска поднијела тужбу, и од исте неће да одустане, обавеза Србије, као тужене стране је, да пред судом докаже своју невиност, тј. да докаже да су наводи из тужбе чиста будалаштина. Како се ради о чистој будалаштини, водити кафанске расправе на ову тему је непотребно, и само даје кредибилитет овој будалаштини. Правни тим Србије треба, и МОРА!, да се бави овом будалаштином. Сви остали Срби треба да игноришу ову будалаштину.
Srbija je na hrvatasku tužbu podnijela kontra tužbu do je pravni slijed i procedura,a to nazivati budalaštinom je prava budalaštinma,zbog takvog mentaliteta i poimanja međunarodnog prava, Srbi u BiH su u tužbi BiH protiv Srbije pred istim sudom osuđeni za genocid, i ako su Srbi prvi stradali u Podrinju od hordi Nasera Orića.
Možda je to za tebe budalaština ali jedna presuda za genocid pred ovim sudom jednom narodu je najveća izgubljena bitak u proteklom ratu i u svim ratovima koje su Srbi ratovali ,koja je kao takava sudski verifikovana i istoriski postala validana .
Da su Srbi na vrijeme svatili o čemu se radi ,i da su svoje žrtve evedentirali, i da su se mjesto pljačkom bavili žrtvama,sasvim sigurno u Podrinju ne bi imali Srbrenicu i presudu za genocid,Nažalost.
Kavo je to imperativno da pravni tim Srbije treba i mora da bavi ovim budalaštinama nad Srbima ,a ti bi o ratnim zločinima nad Srbima zbaranio čak da se o nejmu priča i poo kafanama .Alo.
svraka wrote:Једно питање за Бича Божијег: да те неко Биче Божији оптужи да си раставио Ајфелов торањ и гвожђе одвезао код Османа на отпад (али покрене и тужбу на Суду), шта би ти урадио? Да ли би ишао по селу и убјеђивао народ да је то чиста будалаштина? Да ли би занемарио своју одбрану на Суду, јер се очито ради о будалаштини? Или би једноставно ангажовао адвоката који ће лако ријешити ту будалаштину? А било какву расправу на ту тему игнорисао!!!
Daj ptico ne lupetaj majke ti i ne provaljuj se ,ovo su ti glupa poređenja Ajfelovog tornja i Osmana, sa zločinom i nad Srbima, koji neki praznoglavci smatarju da ga je bolje zataškati nego istraživati,dok majke Srebrenice Srbe sataniuzuju diljem sviijeta, i kao takave su postale bošnjački brend i tvornica za proizvodnju anti srpske histerije u svijetu.
Zbog takvog glupavog stava Srbi su izgubili najvažniju bitku o proteklom ratu,a to je medijaska bitaka .za koju su Bošnjaci žrtvovali Marakale i Tuzlansku kapiju ubijajući svoje sunarodnika ,kako bi skrenuli pažnju svijeta i izazavali bombardovanje Srba.
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

julija wrote:Najverovatniji ishod je upravo da nijedna strana neće biti proglašena krivom za genocid..što je rezultat koji ipak predstavlja poraz za našu stranu x
To si ti Julija čula na televiziji od Nobila i još nekih pravnih stručnjaka.ali nije to tako kakako ti površno zaključuješ.Tužba za genocid Srbije nad Hrvatskom i kontra tužaba Srbije protiv iste, se odnosi na period i rat nakon raspada bivše Jugoslavije,ali srpski tim će pokušati naravno tu neosnovanu hrvatsku tužbu za genocid Srba u Hrvatskoj oboriti i pokušati međunarodnom sudu iz šireg konteksta istoriskog dešavanja predstaviti dešavanja u Hrvatskoj nakon raspada Jugoslavije,odnosno na mala vrata optužiti Htvatsku za genocid koji se zaista desio u Jaesnovcu za vrijeme NDH u drugom svjetskom ratau.
Njgore po Srbe bi bilo da su se tužbe povukle i da su se teške stvari između Hrvata i Srba ponovo stavile pod tepih gdje su i bile 50 godina za vrijema komunističke vladavine.
To kaže Savo Štrbac direktor Veritasa,koji malo bolje poznaje stanje u vezi tužbe i kontra tužbe za genocid pred Međunarodnim haškim tribunalaom.
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
julija
Posts: 798
Joined: 17.12.2013. 22:22

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by julija »

BB. ne znam da li si nekada ucestvovao u ozbiljnom sudskom procesu /dugogodisnjem, jos uvek ne razresenom../ sa uglednim advokatima..veruj mi misljenje sam izgradila na osnovu svega sto sam cula, videla i licno dozivela. Pravda je jako spora i skupa ..skoro nedostizna i Palata Pravde kad je u pitanju..a ne Haski Sud i Zapad kada donosi presudu.
Volela bih da si ti u pravu, kada je ova tema u pitanju. U Jasenovcu je izvrsen genocid bez presedana, nad kojim se obrukala citava javnost koja nije ovaj dogadjaj davno tretirala pod pravim imenom. Ovo kasnije sto se desavalo, bili smo svi svedoci.. Nazalost, poucena svim dogadjajima sklona sma da verujem u pristrasnost tog suda i porazan ishod po Srbiju.

User avatar
svraka
Posts: 1845
Joined: 14.05.2013. 14:29

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by svraka »

Моје мишљење је да ће се Србија без много напора одбранити од ове небулозне тужбе Хрватске. Наравно, не треба потцјењивати ситуацију, мислим конкретно на тужбу. Треба послати најјачи правни тим експерата који ће посао одбране, убијеђен сам, лако привести крају. Србија је то и урадила. Послала је јак правни тим, послала је и контра тужбу... Све иде својим током.

Међутим, постоје структуре којима није у интересу да се све заврши брзо и једноставно. Постоје структуре које планирају на име "нерашчишћених рачуна" још деценијама да држе власт. Поготово у Хрватској. Али и код нас, у Републици Српској. На рачун подгријавања страха, те стрктуре купују некретнине по Фрушкој гори, Београду, Бакинцима, Кипру... Морају на основу нечега. То схватам. Свако купује са оним што има. Вучић купује гласове народа беспоштедном борбом против криминала и корупције, довођењем страних инвеститора у Србију, отварањем нових радних мјеста... Код нас је мало другачије. Наш понос, наша дика, нема времена за такве акције. Прво, косе се са његовим "предузетништвом" (сукоб интереса). Неће ваљда сам себе у апсану? Ако већ не може тако до срца бирача, као што то Вучић Чини, што онда не би искористио методу коју је СДС патентирао прије 15-20 година. НАЦИОНАЛНА УГРОЖЕНОСТ!!! Тако је дико наша! Не дај на нас! А то што немамо хљеба за јести, то је мање битно. Битно је, дико наша, да ти у хеликоптеру имаш довољно горива за обићи пар митинга, и да на микрофону нема микрофоније кад запјеваш. То је битно. Да нам срца разгалиш умилним гласићем.

Пријатељу Бичу, распредаш о будалаштинама, и свима нам мажеш очи. Као што то чине у Сарајеву Калабић и Пандуревићка. Убише се од заштите наших националних права. Као и ти на овом форуму. А већ и дјеца знају, да без подгријавања страха, управо од таквих ликова, нема ни њих самих. Будимо искрени, да се напријед наведене двије персоне не огласе с времена на вријеме како воде огорчену борбу у Сарајеву против мајоризације Срба у БиХ од стране Хрвата и Бошњака, каква би била њихова садашњост и будућност? Ма нема их нигдје, реално!

А и ти, као и они, пишаш уз вјетар, само на локалном нивоу.

Зато Биче, без обзира на тежину увреде којом си спреман да ме почастиш, искрено ти поручујем, Србија ће се лако одбранити од ових небулозних оптужби Хрватске, а обичан свијет, обични човјек, највише ће учинити за своју домовину ако овакве небулозе, као што је тужба Хрватске, јеноставно игнорише.

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

svraka wrote:Пријатељу Бичу, распредаш о будалаштинама, и
Neznam zašto se već ne prođeš teme ,ako si ju nazvao budalaštinama, i iznio svoj defitivan stav o njoj, a sad ja pišam uz vjketar,a ti brišeš koljena :smt006
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

Iris
Posts: 1717
Joined: 22.12.2013. 15:57

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by Iris »

Zanimljivo je da neki ljudi na Forumu bukvalno prepisuju izjave političara, političkih komentatora... a to predstavljaju kao svoje razmišljanje.
A onda u nekoj sporednoj rečenici pod P.S.lupe takvu glupost da sve ukupno zvuči jako smiješno.
Šta je uopšte cilj? Da djeluju visokoumni, zadobiju simpatije.....

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

Pa o politici rsoravkjau političari, neće valjda vatrogasci i konkubine :smt006
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

Iris
Posts: 1717
Joined: 22.12.2013. 15:57

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by Iris »

Nisam uopšte razumjela šta si napisao bb, ali nije ni bitno.
Valjda je cilj da se napiše svoje mišljenje a ne da se prepisuje mišljenje nekog političkog komentatora i to predstavlja kao svoje.
Ne znam šta ej cilj? Da se Forum zadivi visokoumnosti pojedinaca :lol:

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

Naravno da nisi razumjela, jer nemaš za to osnovnih predpostavki,a ako nije bitno, čemu replika.
Evo moje je mišljenje da ti nemaš nikavog mišljenja,po određenoj temi ,već samo se javaljaš da bi učstvovala ,što bi narodana rekla: ,,AJD? A ALIJA NEK JE VIŠE VOJSKE''
Ciljevi foruma kako ih ti zamišlajš ne postoje,forum nije politička stranka ,a tvoje spamovanje teme postaje smarajuće za ostale forumaše.
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
VJESTICA
Posts: 466
Joined: 05.02.2012. 14:51

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by VJESTICA »

:smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023 :smt023
"ne izazivaj zmiju ako nemas namjeru i moc da joj odsijeces glavu"

Iris
Posts: 1717
Joined: 22.12.2013. 15:57

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by Iris »

bičbožiji52 wrote:Pa o politici rsoravkjau političari, neće valjda vatrogasci i konkubine :smt006
Molim te prevedi mi ovu riječ "rsoravkjau", ja taj jezik ne razumijem :D

Iris
Posts: 1717
Joined: 22.12.2013. 15:57

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by Iris »

P.S: ne znam zašto si se ti bb osjetio prozvanim? Nisam uopšte na tebe mislila u konkretnom komentaru jer tvoje postove i ne čitam osim ako ne sadrže samo par riječi i to ovako poneku egzotičnu :D

User avatar
bičbožiji52
Posts: 1716
Joined: 08.08.2012. 11:00

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by bičbožiji52 »

Iris wrote:P.S: ne znam zašto si se ti bb osjetio prozvanim? Nisam uopšte na tebe mislila u konkretnom komentaru jer tvoje postove i ne čitam osim ako ne sadrže samo par riječi i to ovako poneku egzotičnu :D

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom
...
NE TREBA MI NIČIJE MIŠLJENJE.NI SA SVOJIM NEZNAM ŠTA ĆU.

User avatar
svraka
Posts: 1845
Joined: 14.05.2013. 14:29

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by svraka »

Ирис, ако си мислила на мене у вези преписивања изјава политичара, увјеравам те да је оно што сам написао управо моје мишљење. Заправо, не знам који политичар има мишљење као ја. Волио бих знати, ето избора, радо ћу таквом политичару дати глас.

А можда жуља што не подржавам ниједну политичку опцију, априори? Нисам ја томе крив. Припадност некој политичкој опцији не значи имати моје симпатије.Тренутно подржавам Гатарића, Симића, Мићића и Вучића. И Палму, наравно.

User avatar
julija
Posts: 798
Joined: 17.12.2013. 22:22

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by julija »

Iris. ako sam dobro dešifrovala..i ako si poruku uputila meni..
Sve teme vezane za Srbiju, kod mene su na modu "svoj na svome". Mislim da imam mnogo razumnih razloga da obradjujem ovu temu. Ne bavim se politikom, ali osećam slobodu da iskažem svoje mišljenje, koje se ne podudara sa mojim sagovornikom /BB/ ali ni sa Svrakom, koji je takodje pisao na temu.
Iako mi je komšija Miroslav Lazanski, ne piše mi postove :) ali može da vam ostavi i daleko ozbiljniji komentar od mog. Ok. Srbija je bila primorana da se brani od podignute optužbe, ali ne i da dize kontratuzbu u Sudu, koji po meni nema nikakav kredibilitet i važnost. Vreme će najbolje suditi o haškim presudama i ja mu ne pridajem baš NIKAKAV značaj x
Pri tom smatram da će cela priča koštati novca, živaca i zamlaćivanja na temu..koji će mnogima donositi polit.poene, a našoj zemlji baš ništa pametno.
Porazno je da mi prihvatimo sada Haški Sud kao merodavan i da i dalje upadamo u nihove zamke.. I da, moje je iskreno mišljenje da će ishod tog sudjenja biti bez krivca za genocid.
Ja se poput tebe ne zalećem u nepoznato, već po vidjenju ako poželim da impresioniram sagovornika. /i ne volim da se pravdam za svoje postupke/

User avatar
aquarius
Posts: 5707
Joined: 19.02.2007. 21:45
Location: DEEP BLUE SEA

Re: Tužbe Hrvatske i Srbije pred Haškim tribunalom

Post by aquarius »

Хехехе Ирис, видиш какву збрку створиш ако не поштујеш правила и обичаје Форума. Не само прњаворског већ и свих осталих.

Стисни петљу, прозови оног на кога се твој коментар односио и недоумице отклоњене.
Овако сви који су писали на теми мисле да се твоја опаска на њих односи.
Пошто ти је ово очигледно први Форум и да на њему "скидаш невиност" ја ти опраштам :)
За друге нисам сигуран јер су има реакције прилично дефанзивне.

А ако си којим случајем у претходном прозивању мислила на мене, прогуглај чему служе цитати на Форуму. ;)

Сваки почетак је тежак. Ја ти нудим своју помоћ у сналажењу. На Форуму врло лако стекнеш непријатеље, а
мука је да их претвориш у пријатеље:)
„Nije istina da vlast kvari ljude. Istina je samo da budale, ako se domognu vlasti, kvare vlast“ - George Bernard Shaw

Post Reply