JU Dječiji vrtić “Naša radost” raspisuje konkurs za dva vaspitača

OPIS RADNOG MJESTA
Vaspitač – 2 izvršioca, na neodređeno vrijeme.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi:
1. Da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
2. Da je stariji od 18 godina;
3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
4. Da se ne vodi krivični postupak i da nije pravosnažno osuđen za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa Zakonom.

Posebni uslovi:
– Visoka stručna sprema, najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i da su stekli visoko obrazovanje na studiskom programu predškolskok vaspitanja i obrazovanja ili programu za obrazovanje vaspitača.

– Najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za vaspitno – obrazovni rad.
Kandidati su dužni dostaviti:
1. Prijavu;
2. Izvod iz matične knjige rođenih;
3. Uvjerenje o državljanstvu;
4. Ovjerenu kopiju diplome;
5. Uvjerenje o nekažnjavanju;
6. Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom (samo kandidati koji budu primljeni).
7. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;
8. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.
9. Uvjerenje o radnom iskustvu ( ovjerena kopija radne knjižice,podaci o zaposlenju).

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije Ustanove ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Dječiji vrtić „ Naša radost“ Prnjavor, Karađorđeva br.1, 78430 Prnjavor, sa naznakom: „ KOMISIJI ZA IZBOR“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a dostavljeni dokumenti se ne vraćaju.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa biće obavljen intervju 29.05.2018. godine u prostorijama Ustanove, sa početkom u 9,00 časova. Kandidati se neće posebno zvati na intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasu Zavoda za zapošljavanje i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

3 Comments

  1. Kome li je ovo nastimano, sigurno nekom sa polozenim strucnim ispitom,vrlo moguce da je u pitannju zena od onog ludaka iz Opštine

  2. možda će načelnik stambeno komunalne iz Banja Luke zaposlit ženu……….ili možda MIKIĆ zna………..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*